สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ข้อที่เว้นว่างไว้ ไม่รู้จริงๆค่ะ งงมาก 🙏🙏🙏

ใบงานที่ 1 รายวิชา ส อ01 ชื้ว...ต.ญ ฑิ๓ 1. แผนที่ป๊ประโบชน์ คิจ ใหปาต้อดแดต้าคัญเรทาวับการธารแลรรนรยาานไหนภารี๓ะสี่ ฮี ธรเดาศ์งเละ จ อ 2. จงคประกอบของแผนที่ ได้แก่ "0 3. นิกัตภูมิศาสตร์ คือ ...องิศา โดยกําหนดตามเสนเมริเดียน 0 องศา - 180 องศา 11. การกําหนดเขตภาคเวลาจะกําหนดตามระยะหางของเสนชวงละ ฑั้งทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ดังนั้นทั่วโลกจึงม้. เขตภาคเวลา ...องศา และใน ...องศา ในชวงเวลา 1 ชั่วโมง โลกหมุนไปได้.. ทฑุก ๆ 15 องศา เวลาจะตางกัน...6........ชั่วโมง .องศา 13. เวลาขวงประเทศไทยเร็วกวาเวลาปานกลางกรีนิช. ., ตะวันอวกเป็นเสนเมริเดียนกลางเขตภาค 14. ประเทศไทย กัมนุชา เวียนนามและลาว ใช้เวลามมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากมีนั้นที่ดินเดนอยู่ในเขตภาคเวลาเดียวกัน คิจ . จงศา ตะวันออก เสนเมริเดียนที่ 15 องศาตะวันออก เวลาจะชากวาเมริเดียนที่ 75 องศาตะวันออก 'ทานอาหารเชาเวลา 07.00 นาฬิกา วิลเลียมอยูทัสหราชอาณาจักร รับปร: .ชั่วโมง 15. ะทานจาหารกลางวันเวลา 16. จัสตินอยูทัสหรัฐอเมริกา รับประ ..เาฬักา ...นาฬหักา สวนแนรไหมอยูทีประเทศไทยจะรับประทานอาหารคําเวลา,, ..ชั่วโมง 17, ประเทศญั่ปุ่นใช้วลามาตรฐานทัเส่นเมริเดียนกลางทั 135 องศาตะวันออก มัเวลาเว็วกวาประเทศไทย., มาณ 10.30 น. ตามเวลาทองถันไดเกิดแผนดินไหวจยางรุนแรง 18, รายงานข่าวจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 16 ก.ค, เวลาปร สามารถวัดแรงสันสะเทือนได้ 6 8 ริเตอร หากจะเปรียบเทียบเวลาตามประเทศไทยตรงกับเวลาใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!