สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะๆๆ ข้อ 11-18 ค่ะ รู้ข้อไหนบอกก่อนได้นะค่ะ 🙏🙏

110 การกําหนดเขตภาคเวลาจะกําหนดตามระยะหางของเส้นชวงละ... ...องิศา โดยกําหนดตามเสนเมริเดียน 0 องศา - 180 องศา ทังทางดานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ดังนั้นทั่วโลกจึงมี... ...แปตภาคเวลา 12. ใน 1 วัน ม๊ 24 ชัวโมง โลกหมุนรอบตัวเองได้ ...องิศา ในชวงเวลา 1 ชั่วโมง โลกหมุนไปได้ | วงศา และใน ทุก ๆ 15 องศา เวลาจะตางกัน .....,. ชั่วโมง ฐ์ .' ฆ=, ซ่ ซ่ ษั ณาก ณัฑ์ 13 เวลาของประเทศไทยเร็วกวาเวลาปานกลางกรีนิช ., 1 ...ชัวโมง เนื้องจากประเทศไทยใชเวลาท็เสนเมริเดียน.., 1 ฟังทีน ตะวันออกเป็นเสนเมริเดียนกลางเขตภาค 14. ประเทศไทย กัมนุชา เวียนนามและลาว ใชเวลามมาตรฐานเด๊ยวกัน เนื่องจากมีนี้นที่ดินแดนอยู่ในเขตภาคเวลาเดียวกัน คือ.., ..องศา ตะวันออก 15 เสนเมริเดียนท 15 องศาตะวันออก เวลาจะชากวาเมริเดียนท 75 องศาตะวันออก 7.ชั่วโมง 16. จัสตินอยุทัสหรัฐอเมริกา รับประทานอาหารเชาเวลา 07.00 นาฬิกา วิลเลียมวยุทีสหราชอาณาจักร รับประทานอาหารกลางวันเวลา ...ฉาฬักา ส่วนแนรไหมอยุทีประเทศไทยจะรับประทานจาหารคําเลา103งนาฬิกา 17. ประเทศญัปุ่นใชเวลามาตรฐานทัเสนเมริเดียนกลางที่ 135 องศาตะวันออก มีเวลาเร็วกวาประเทศไทย 00ชัวโมง 18, รายงานขาวจากกรุงโตเก๊ยว ประเทศญัปุน เมือวันที 16 กค. เวลาประมาณ 10.30 น. ตามเวลาทองถินไดเกิดแผนดินไหวจยางรุนแรง สามารถวัดแรงสันสะเทือนได 6 8 ริเตอร หากจะเปรียบเทียบเวลาตามประเทศไทยตรงกับเวลาใด.

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!