สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่าทำไม่เป็น;-;

ง๑เลื่อนเล่าประสปกางคา ทัวแทนนักเรียนเล าประ ลศ์ และบอกปรีะ ระโยชน์ท งจําคั ป ศาสใ จสําคัญทางพระพุูทธิ" เทศกาลลําคณุ งหร เกยประวัติจันสําคัญท าสนา ๒. นักเรียนอธิ! พระ /พุทธศาลนาม าคนละ ๑@ ข้อ ! @ 7 ามพัฒนากระบานการคด 6 าวรรเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศ าสนาของประเทศต่าง ๆ ในโลกมีควาง ๒. เวล างในพระ พพุทธศาสนาที่สร้างสรรค์อารยธรรมและความสงบสุขิไ ๓. พระพุทธรูปปางต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติอย่าง ฏิ ๕. ข้อคิดที่ได้จากนันทิวิส าลชาดกและสุรัณณหังสชาดกมีอะไรบ้าง “ ก ารเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสําคัญทางพระ ะพุทธศาสนามีความสําคลัญอย่างไร

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!