สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจ สังคม ม.1 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

[เอ้น(เอ 66 ๕๕๕๕๕๕ ๕๕๕ แบลหนกแรงและยเย6 กกกเนะ [เอ็บบ6 91 2 0 0270ว1!อจอมนอมขอสมอออนัพลอมอกกอจงคจองอกอ9๒ออข่อ๓๒ก6จอดคอดอ๒เนอศวฯอลขอดออ8ค6 ษนแดทนกนรแหภิเบหน หแกกเซนเป 0 9 6 006 5 ออระ4รสกดนมลดอ๑งลิงดินจงจจตกงสองคลันนี 6 แบนทรย[ญูนเทหาษ6 นกพเตนเย[เรับ18 61 0 ๑๑๐๒68ฉะ๑๕2๑๕80 ๒ลอแงลอออุลอนตกงงออมอล์๓สยค องยนชุ่กอณะ6ฆยาท « ๑«๓๑๓๑๑๑๓๑๓๑๑๑๑๑๑อ9ด๑๑96๑๐๐5๑๑5.๐๕๐๐๕๑๐๑๐๑๑๕ๆขอ๓อ๕6๐๓๐๐๓๐๐๐๕๐๕๓๕ทออแอ๑๕๐ะ๐๐๕๐๓แกละออออแนลงพจะบ๐๕๕ณะคลอบะภอแครอออดจะอขอก จ พในแบบแบงเรนหแบนวก2๐61นเษ61อ9[ตแนษแแล[ตนเลแบนรกระเบษพษพกลยนพี รเบนตแพเนกนพแฉพฬาเเพเน : ” 6 6๒ ๒ ๒ : ๒ % เหแรรซน2 1 6แตรย[เพยงบะสบเหญี แกทหบริดปันเยุแตน 1 ” ๐ @จ๑9 ลอตองอตรแสอมลคสออคชออออออยขออนะทอแอออขออมออออออง9อออออดสละเอะแอบอรคอะหขออมขะหลอคอสนลรลนะคอกร4 ออลสอออว8คตอ99 รบนทแลแพนแนเด[แนษแตนนบรบแพพารเบท แลงะดุหนษั2กพร[แลนรอนเรลบแกเพแน4 '01 ลอขออ9คอคอแออะละจะมรอดฉลสบคกภูเออิออลหลง6สสแตลแองจัดวองขอวยคร4ล่อสลอว29996869ตลกจออแค่ดสู่อ๑3สวดติตต6%อคลมอ รบมารลแพแพนแบแพยเยเฎิด[น "6 สตนลเกนอตออนสคลอแอ๑สอองจดข้ออตัอด2ออสนดพดงดลคหลนดนนิตะวัเคตตดงดลละด่อลองนอดนอรคอองแดูรแลงสุดคลัยหมยคละลมมองออบละนะงศรรเศออ ก 3 3223 งแนแยเแบหมุพหรนบุมสร6นเระว็กโอแรเบทอรพนเลนเรรก์ 8 เล 0๐๐“จ้“้้้»».้้้»».»แแซ“โ้นน้ไฟไพ้่จจ้ 3+ ++11+111111111ั6ศั6 6กเนแทนเกรย[แอ6แจก36แ๒ล60บ[แบฉทนห "6 # 888 อขนแคลอพลนะแดแตหแขลออคะณะล๓ณะอออสนอแหลด๓ลออลอสและออนออะตอณะอแนอแอมหณอออ๓๕๕พรหนละออหแนขอะนคลคมอะมอณหมออะขอทรนะอะสลลรอหล989อคนคกลรก๑8ขอก9รคค"รรกก ษแแทยเกร[1บแรกร6หญาษเอภาดแบลทนษกป น 4 6แแทยเกรย[แนรกรหแบนทเษ8๒ ะนเอ[แอลอแล[มเล8 เว "6 ษแแทชนเรย[แยบวแพล6ตญะล๒6ตษเแนนุชรยแบน 7 “นตลนแรกรยมัดอส ธนลล[หน[นะดอะ0[ตบเรหนินแบสวนธุเบุนลยเท ร ล๓: 3บเหรอรณษนนลนแป็ด นเป็นน้ 5 . ๑๕๑๑๕๓ณะขาณอ๑ คะ๕6องาช๑ออเษ๑๕๕๕2๕๕9ล๕๕พละอขอลงย%จดจอลอแข่อแขล#๕6แวดแอม ผี ง ะ ร . วว 5 ก[ไตด[ต๑8แลตแตพนแบแก็ดษนล๑ 1 « โงมลิดรบหเธตะบูทฬุทุเหรทนิหรเพุญรแซแน ด -: ๕
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!