สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจ สังคม ม.1 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

กกหบนูแกรกกบดลูทธ6 3 . 09 น69๒@6 ผพ«06 แยพละ 0 แดดบษหูปัษพบู[ด ( 6 "01 ทกพบนูแพทกบูลใหยลทลล /ต « 09 แอลยแลง ร+ 01 แผลิพู๒ พ แพดบษตูเปีพบนเร็ด ! ๒6 6 แกหเนแกรทกบอไทยลูทลล 6 061 แลลิดแลษ ผพ. 02 แยธิพล๒ พ แพษบพหปีพบนกิด ห ษั "8 หกหเนแหพทกบคบยลูทล 3 .06 แผลิยลล๒ 5. 09 แยลิพรง ซ แพรบนหูปิพบูผุใด ว พ '/ ซะ อลระรออร4 ธบพแปพบหูอ ว 1 "9 % เฒ๕๑๑๑๑๑๑๑๑๑๕๒๑ล๑๑๑๕๑๑ด๑๑๑๑๑๐ ล๕ 2 ลสองวจไฐู11 0๐02 3 ษ% ๒ ๑อ๑๑๑๐๑๒๑๑๑๐๕อ๑๐๑๐แลง๑ท๑๐9๐9๑๐๓๐๒๓หอลอ๕ละแอพอออล2< ๑จแนะ๑คมแลนจลอแรหอลวม « ดดดนุครกแหนดพนเลกลลพอน๓ อะ 0 ษ6% "ช้ ” จะ 5 083 00เพลแขอ๑69นณ์ 0 0 ว 6% “6 แล๑สซองทะอรมรณะฉรมณจลดลแคนจละมะ๕อ5ย๐ ๑๑๓๑๑๑๑จ๑๑99๒9๑๑ตะค๑ ศดกดชาเขะ๑9๑๑๑๕๕9๕๒5๑๑จด๒๑๒ะ๑๓๑๑๑๑๒ชะดรด9ดณะ๓รกพรระ” ว 8 ล ะพรนษณปพบมปริ8 ” ษ% 1 โกโชพศาซบเชทเชพธธรุเชบ5 ออออแชอสารพ ด 09เ 3061 3021 306 309 3085 0 กเ0อ /เ09 /06 /เ05เ4091 081 ๆร4แค ดาสถานมนตงนแลกกา77 ศ์” 8 2 | เซต ๒ ห

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!