สังคมศึกษา
มัธยมปลาย

ช่วยหน่อยค่ะ

6 ไวะการรียงู้ที1 เรื่อง เวลากับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ป 1: 24 'แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ลิ่, ว ว 28, เรื่อง เวลากับยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ คําชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกตอบคําถามที่ถูกต้องที่สุดเพียงคําตอบเดียว # การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของไทย โดย แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัย ประวัติศาสตร์นั้นใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง ก. รูปแบบการปกครอง ข. กกรเริ่มพัฒนาเทคโนโลยี ค. การตั้งถิ เหล้กแหล่ง ง. การเริ่มมีตัวอักษรใช้ในดินแดน พระราชกรณียกิจของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชที่เป็น รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทยคืออะไร ก. การประดิษฐ์อักษรไทย ข. การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ค. การขยายอาณาเขตไปสุดแหลมมลายู ง. การให้แขวนกระดิ่งหน้าประตูวังเพื่อให้ประชาชน มาสั่นร้องทุกข์ ข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ก. การแย่งชิงอํานาจในราชสํานัก ข. การต้อยประสิทธิภาพในการรบ ค. ชาติตะวันตกไม่ให้การสนับสนุนด้านอาวุธ ง. พระมหากษัตริย์ขาดพระปรีชาสามารถทางการรบ การประกาศใช้พุทธศักราชอย่างเป็นทางการในประเทศ ไทย เริ่มประกาศใช้เมื่อใด ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 'ข. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้เจ้าอยู่หัว ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้อใดกล่าวถึงแคว้นละโว้ได้ถูกต้อง ก. ปกครองด้วยพระสงฆ์ ข. แผ่อํานาจไปทั่วภาคใต้ของไทย ค. มีลพบุรีเป็นศูนย์กลางการปกครอง ง. เป็นแควันที่เขมรสร้างขึ้นเมื่อครั้งปกครองดินแดน 'ในลุ่มน้าเจ้าพระยา 6. 10. หากประเทศไทยใช้การนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) แล้วในบัจจุบัน (พ.ศ. 2561) จะเป็นปีร.ศ.เท่าใด ข.รศ.234 ค. ร.ศ. 236 ง. ร.ศ. 237 ข้อใดคืออาณาจักรโบราณสมัยก่อนอาณาจักรสุโขทัย กรูศ.233 ก. อยุธยา ข. ทวารวดี ค. รัตนโกสินทร์ ง. ธนบุรี ประเทศไทยเคยใช้การนับศักราชแบบรัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ)) ในสมัยพระมหากษัตริย์พระองค์ใด ก. พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ค. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ง. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศักราชและการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์มี ความสําคัญต่อการศึกษาเรื่องราวเหตุการณ์เทาง ประวัติศาสตร์อย่างไร ก. ทําให้ทราบความเป็นมาของมนุษย์ ข. ทําให้สามารถเรียงลําดับเหตุการณ์ได้ถูกต้อง ค. ทําให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ ตลอดเวลา ง. ทําให้ทราบความแตกต่างของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ละสมัย สําริด เกิดจากการที่มนุษย์ในยุดโบราณนําแร่ชนิดใดมา หลอมรวมกัน 'ทองแดง ผสมกับ เงิน 'ทองแดง ผสมกับ ดีบุก ทองแดง ผสมกับ เหล็ก « อ =@ 'ทองแดง ผสมกับ ทองคํา

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

ผิดพลาดยังไงขอโทษด้วยนะค่ะ🙏🏻

kanokk

ขอบคุณนะคะ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉