วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

สภาพสารละลายคืออะไรหรอคะ อ่านกี่รอบก็ไม่เข้าใจ ช่วยหน่อยได้ไหมคะ😭

รยูุปแบแแรงพลนบแเเวดมณีเม = ม ะ ร การละลายของสารจะเกิดได้ดียิงยื่นเมื่ออุณหภู มิสูง ขึ้น เนื่องจากเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะ ะทําให้สา นก๓ ฯ“ๆ๕ ๕ เคลื่อนทีชนกันได้เร็วขึ้นกว่าเดิม การละลายจึงเร็วขึ้น ปริมาณตัว (ถูก) ละลายที่ละล ะลายได้ในตัวทําละลายที่คุณหภูมิ ที่กําหนดนี้ บอกถึงความสามารถหรือปริมาณสูงสุดในการละลายได้ของตัว (ถูก) ละลายในตัวทําละ ลาย หรือ เรียกว่า สภาพการละลายได้ (50ใฉ่แหท) เช่น สภาพการละ ะลายของโซเดียมคลอไรด์ในน้้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 100 6 เท่ากับ 39.9 กรัม สมบัติเกี่ยวกับสภาพการละลายนี้สามารถนําไปใช้ในการแยกสารออกจากกันได้ ตัวอย่างการแยก โซเคียมในเตรต 50 กรัม ที่ผสมอยู่กับโพแทสเซียมไนเตรต 60 กรัม ทําได้ด้วยการนําของผสมดังกล่าวไป ละลายน้้า 100 กรัม ที่อุณหภูมิ 606 สารสองชนิดจะละลายหมด จากนั้นจึงลดอุณหภูมิสารละลายลงมาที่ 20”0 โพแทสเซียมไนเตรตจะละลายในน้้า 100 กรัม ได้เพียง 81.6 กรัม ในขณะที่โซเดียมในเตรตละลายได้หมศ ทําให้“ " ) กรองแยกโพแทสเซียมไนเตรตส่วนที่ไม่ละลายออกจากสารละลาย จึงใช้ในการแยกสารได้ ตารางแสดงการละลายของสารบางชนิดทีอุณหภูมิต่างๆ สภาพการละ : เน น - แร %๊0 ชนิดของสาร เวรม วรวณัว รร ว รี 1 ร ว6 ๐96 เหววหมด โซเดียมคลอไรค์ ม«๓ ฟิด ฟ0»! โซเดียมไนเตรต รักลไช 0 ร =606 เกิดผลิก พ ฝ0,| โพแทสเซียมไนเตรด =200๐ -106 “9 ปัจจัยในการละลายของสาร ขึ้นกับการเพิ่มความเข้มขันของตัวทําละลาย การเพิ่มความดัน ง และการเพิ่มพื้นที่ผิวของตัว (ถูก) ละลาย ด้วยการทําให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยการหั้นหรือบด จะทําให้อัตรา โ” 2%๐ ทิตลิ๊ก ซ่,ส -= การละลายของสารเพิ่มขืน = 200=316 ไจคด้วย “178.๑๕ จ” ซ่ ซ % ม ซ่ ง น ตัว (ถูก) ละลายที่เป็นแก๊สในนําอัดลมคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่ออยู่ในขวดทีอัดด้วย บ ความดันสูงจะมองเห็นน้้าอัดลมเป็นสารเนื้อเดียวกัน แต่เมื่อเปิดฝาขวด ทําให้ความตันลดลงอย่างรวดเจ็ว โ= ธ่6 เกิดพริก คาร์บอนไดออกไซด์บางส่วนที่ละลายในน้้าอัดลมจะ แยกตัวออกมาพลุ่งเป็นฟองแก๊ส น้าอัดลมที่เปิดฝาขวดไว้นานๆ * %.ุ จึงไม่มีรสซ่า พาเกรนาทา เนื่องจากแก้สละลายน้า 2อ0ล
สารละลาย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!