สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครรู้ ช่วยบอกหน่อยค้าบ🥰

1 1 0 เร ถา ร ล พ ใบงานที 1.1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนา( คําชี่แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลที่ให้มาต่อไปนี้ ว่าปรากฏอยู่ในประเทศใดบ้าง แล้วกาเครื่องหมาย ท์ ลงในช่องว่างของประเทศนั้นให้ถูกค้อง ข้อมูล ประเทศที่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท ประเทศที่ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ อย่างจริงจัง ประเทศที่มีประชาชนเพียงส่วนน้อยที่นับถือพระพุทธศาสนา ประเทศที่มีศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาอยู่มาก ประเทศที่พระพุทธศาสนาได้รับผลกระทบจากภาวะสงคราม ประเทศที่มีสถูปเจดีย์ขนาดใหญ่ทางพระพุทธศาสนา ประเทศที่ยกย่องพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ ประเทศที่ชาวพุทธนับถือนิกายมหายานมากกว่าหินยาน 9. ประเทศที่เคยจัดสังคายนาพระไตรปิฎก 10. ประเทศที่พระพุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลมากต่อวิถีชีวิตของ ผู้คน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!