สังคมศึกษา
มัธยมต้น

รบกวนหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

ใบงานที่ ๕ | เรื่อง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ คําชีแจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ ๑. ความหมายการพัฒนาชุมชน และประเภทของการพัฒนาชุมชน ๒. กิจกรรมและผลงานด้านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ที่พบอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ๓. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบสังคมอย่างไร ๕. ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมมีผลดีต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างไรบ้าง ๕. แนวทางการพัฒนาชุมชนของนักเรียนตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

คำตอบ

2. การจัดการศึกษาภายในวัด
3. ทำให้ผู้คนมีศรลธรรม ยึดมั่นในหลักศาสนา และละอายต่อบาป
4. ทำให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติสงบสุข เราก็จะมีความสุข และรู้สึกสงบปลอดภัยเมื่ออยู่ในที่แห่งนั้น
5. จัดการอบรมหลักศาสนา เพื่อให้ผู้คนได้เข้าถึงหลักธรรม แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 (´・ᴗ・ ` )  

ขอบคุณมากๆนะคะ❤

Post A Comment
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!