สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยนะคะ รบกวนหน่อยนะคะ🙏🙏🙏

ใบงานที่ ๕ | เรื่อง ความสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รายวิชา สังคมศึกษา รหัสวิชา ส ๒๒๑๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ คําชีแจง ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ ๑. ความหมายการพัฒนาชุมชน และประเภทของการพัฒนาชุมชน ๒. กิจกรรมและผลงานด้านการพัฒนาชุมชนของพระสงฆ์ที่พบอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน ๓. พระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการพัฒนาชุมชน และการจัดระเบียบสังคมอย่างไร ๕. ความสําคัญของพระพุทธศาสนากับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมมีผลดีต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างไรบ้าง ๕. แนวทางการพัฒนาชุมชนของนักเรียนตามหลักของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!