สังคมศึกษา
มัธยมต้น

มี25ข้อ ด่วนๆ🙏🙏

22:69 แผ ม | 922 พ < สังคมศึกษา ศาสน.. 7 9.หน่วยงานใดในสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ.1893-1991) ทําหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน 1. กรมเวียง 2. กรมวัง 3. กรมคลัง 4. กรมนา 10.ราษฎรกลุ่มใดสามารถเสียเงินหรือสิ่งของมาแทนการเกณฑ์แรงงานได้ 1. ไพร่สม 2. ไพร่หลวง 3. ทาสสินไถ่ 4. ทาสในเรือนเบี้ย 11.ภาวะเงินเฟ้อ หมายถึงอะไร รอื ดค้าส่งขึ้นเรื่ ตกาณีน้าเล้ จ 1. ภาวะทีระดับราคาของสินค้าสูงขึ้นเรือยๆ 2. ภาวะทีภาษีนําเข้าลดลงเรือยๆ 3. ภาวะที่เงินบาทแข็งค่า 4. ภาวะที่เศรษฐกิจโลกตกตํา 12 หนี้ที่เกิดจากการที่รัฐบาลกู้เงินจํานวนมากมาเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณคือข้อใด 1. หนี้ส่วนกลาง 2. หนี้สาธารณะ 3. หนี้เครดิต 4. หนึ้งบประมาณ 13.เมื่อซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อจะต้องเสียภาษีใด 1. ภาษีศุลกากร 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 14.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถาบันการเงิน 1. ถอนเงิน 2. รับฝากเงิน 3. รับฟ้องคดียักยอกเงิน 4. ให้กู้ยืม 15.อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงจากเดิม 40 บาท : 1 ดอลล่าร์สหรัฐ เป็น 38 บาท : 1 ดอลล่าร์สหรัฐ จะเกิดผลอย่างไรต่อประเทศไทย สินค้าภายในประเทศปรับระดับราคาสูงขึ้น มูลค่าการส่งออกสินค้าของไทยลดลง ๓๒ ผ = พ 080 ฐ นักลงทุนอเมริกาเข้ามาทําธุรกิจในไทยมากขึ้น > แรงงานไทยในสหรัฐได้รับค่าจ้างลดลง 16.คณะรัฐบาลสามารถออกกฎหมายประเภทใด 1. รัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติ 3. พระราชกําหนด 4. สามารถออกกฎหมายได้ทุกประเภท 17.ข้อใดเป็นการเรียงลําดับของศาลตามกระบวนการยุติธรรมของศาลไทย 1. ศาลแพ่ง ศาลปกครอง ศาลฎีกา 2. ศาลแพ่ง ศาลอุทธรณ์ ศาลรัฐธรรมนูญ 3. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลรัฐธรรมนูญ 4. ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา 18.การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย รับอิทธิพลมาจากประเทศใด 1. ญี่ปุ่น 2. ฝรั่งเศส 3. อังกฤษ 4. สหรัฐอเมริกา 19.ผู้ที่ทําหน้าที่ "ทนายแผ่นดิน” คือใคร 1. ทนายความ 2. อัยการ 3. ผู้พิพากษา 4. ตุลาการ |! 0 < ย
22:69 ม %.| 9๑2 @ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1.04* ” 2 ๕ 2 1.การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตีในข้อใด ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินมากที่สุด 1. การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 2. การเปลี่ยนทิศของกระแสน้้า 3. ปัญหินเค็มบุกรุกพื้นที่ชายฝั่ง 4. ความแปรปรวนของลม 2 ข้อใดเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิการย้ายถิ่นฐานน้อยที่สุด 1. ความเจริญทางเศรษฐกิจ 2. การคมนาคมทีสะดวกสบาย 3. การได้รับการศึกษา 4. ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทํามาหากิน 3.หากต้องการสํารวจความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในประเทศไทย ควรใช้เครื่องมือใดจึงจะได้ข้อมูลที่ ถูกต้องที่สุด 1. ภาพถ่ายดาวเทียม 2. ภาพถ่ายทางอากาศ 3. ภาพถ่าย 3 มิติ 4. แผนที่ประเทศไทย 4.บุคคลในข้อใดไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน 1. งามตา ปิดหน้าต่างทุกบานให้สนิทก่อนเปิดแอร์ 2. คุณแม่รื้อแปลงดอกไม้ในสวนหย่อมออกเพื่อปลูกต้นไม้ใหญ่แทน 3. เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมออกมายอมรับว่าได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกินขนาด 4. วนิดาใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด 5.เพราะเหตุใด ภาคกลางจึงมีการปลูกข้าวหนาแน่น 1. ภาคกลางมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2. ปริมาณฝนชุกมากและฤดูฝนยาวนานกว่าภาคอื่น 3. มีดินตะกอนธารน้้าอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 4. แม่น้้าเจ้าพระยา ปริมาณน้ามากตลอดปีและมีความยาวมากที่สุด 6.การปกครองของไทยสมัยอยุธยา พระมหากษัตริย์มี "ผู้รั้ง” เป็นผู้ช่วยดูแลในการปกครอง ผู้รั้งอาจ เปรียบเทียบได้กับตําแหน่งใดในปัจจุบัน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ปลัดจังหวัด 3. รัฐมนตรี 4. อธิบดี 7.สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์ได้ทรงจัดให้มีการศึกษากับเด็กไทยอย่างไร 1. ทรงจัดตั้งโรงเรียนในวังชื่อ ”ดุสิตธานี” 2. ทรงจ้างบาทหลวงที่มาเผยแผ่ศาสนาเข้ามาสอนหนังสือ 3. ทรงถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างโรงเรียนตามหัวเมืองต่างๆ 4. ทรงมีรับสั่งให้เรียบเรียงแบบเรียนภาษาไทยชื่อ ”จินดามณี” 8.การที่ไทยต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ให้กับพม่า มีสาเหตุสําคัญมาจากข้อมากที่สุด 1. พม่ามีอาวุธที่ทันสมัยและมีกําลังรบที่มากกว่าไทย 2. พม่ารู้จุดอ่อนของไทยจึงทําการปิดกั้นเส้นทางลําเลียงเสบียงอาหาร 3. พม่ายกทัพมาในขณะที่ไทยประสบกับภัยพิบัติและโรคระบาดอย่างหนัก 4. กษัตริย์ของไทยอ่อนแออีกทั้งบ้านเมืองว่างเว้นจากการทําสงครามมานาน
22:50 ฒู ม %.| 92”% พ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ม.1.04* ” ๑ 5%6 ว ๕ 20.บุคคลใดมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง แสนดี ช่วยคุณพ่อที่ลงสมัคร สส. แจกเงินให้แม่ค้าในตลาดก่อนวันเลือกตั้ง 2. อุ้มบุญไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ไม่ผิดกฎหมาย 3. ยิ่งยศ เลือก สส.ที่มีฐานะดี เพราะเชื่อว่าคนรวยไม่โกงบ้านโกงเมืองแน่นอน 4. พิมพ์ใจเลือก สส.ที่มีความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการพัฒนาประเทศ 21.คัมภีร์ที่สําคัญของศาสนาคริสต์คือข้อใด 1. คัมภีร์พระเวท 2. คัมภีร์บาเบล 3. คัมภีร์ไบเบิล 4. คัมภีร์อัลกุรอาน 22.ข้อไม่ใช่ความหมายของคําว่า “วจีทุจริต” 1. การพูดเท็จ 2. การพูดคําหยาบ 3. การพูดไม่ถูกกาลเทศะ 4. การพูดจาส่อเสียด 23.คําว่า “ทุกข์ ตามหลักอริยสัจ4 หมายความว่าอย่างไร 1. ความลําบากยากเข็ญ 2. ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 3. ความเจ็บปวดทรมาน 4. เคราะห์กรรมจากชาติปางก่อน 24.ศาสนาในข้อใดที่เน้นหลักธรรมคําสอนในเรื่อง “ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์” 1. ศาสนาพุทธ 2. ศาสนาคริสต์ 3. ศาสนาอิสลาม 4. ศาสนายิว 25.พุทธศาสนิกชนสามารถศึกษากฎระเบียบของสงฆ์จากข้อใด 1. พระอภิธรรมปิฎก 2. ศิลาจารึก 3. กฎหมายของพระสงฆ์ 4. พระวินัยปิฎก ซี่ ซ่ เจ แตะททคุณตอง | 0 < ง

คำตอบ

✨ คำตอบที่ดีที่สุด ✨

หน้าแรกนะครับ

นักปราชญ์ท้ายซอย

หน้าที่สองครับ

นักปราชญ์ท้ายซอย

หน้าที่สามครับ

แสดงความคิดเห็น
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!