ศิลปะ
มัธยมปลาย

ขอบข่ายการวิเคราะห์งานศิลปะในเชิงศิลปนิยมมีขั้นตอบอย่างไร จงอธิบาย

ร่ = 1 0ฝฝไป959«« เว 5 %สืกที ทงนขนอยูกับ ผลงานศิลปะหนึ่งชิ้นทําให้สามารถมองเห็น รับรู้อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันไป . วันไป - การรับรู้ทางศิลปะของแต่ละบุคคล เพราะทรรศนะในชีวิตของแต่ละสังคมจะมีความแตกต่างกัน ป แนวคิด เรื่องราว จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ไม่มีรูปแบบตายตัว ไม่ได้เป็นกติกาที่ตกลงกันในทุกๆ สังคม แต่มีหลักสากลของศิลปะอย่างหนึ่งที่มีมานานและ ะสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงมีผลต่อการสร้างสรรค งานศิลปะจนทําให้มนุษย์มีประสบการณ์กับศิลปะว่าอย่างไรดี ว เป็นระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคม จะ ยุคนันๆ จึงเรียกว่า “ศิลปนิยม” ด อย่างไรไม่ดี เกิด เป็นทรรศนะที่สั สั่งสมมานานกลาย เห็นได้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลป 2-+ จ่ %4 ะมีความสอดคล้องกับความเชื่อข องสังคม
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๐ ศิลปนิยม ระเบียบและกฎเกณฑ์ศิลปนิยมทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีคติความเชื่อ ทรรศนะร่วมกันอย่าง สอดคล้องและกลมกลืน ขอบข่ายกฎเกณฑ์ของศิลปนิยมไม่ใช่กฎ ข้อบังคับ แต่เป็นเรื่องราวชี้นําหลักการทางสุนทรียภาพ ความดีความงามเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความ ซาบซึ้ง ความคิด การมีทัศนคติที่ดี การมีประสบการณ์ การมีความแม่นยําในการพิจารณาตัดสินใจ การรู้จัก การนําไปใช้ และการรู้จักการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉