วิทยาศาสตร์
มัธยมต้น

ช่วยด้วยค่ะ ยากมากฮือ

ซึววิทยา 2 : 6๐!1 ๒๐1๐ ๕ ๐!1 ไว1หไรโอ๓: ครูณัฐิดา วงษสายตา 82 6524 3. จากภาพ : ให้นักเรียนระบุระยะการแบ่งเซลล์ที่สัมพันธ์กับภาพการแบ่งเซลล์ ซู| , ๓ จากภาพเป็นการแบ่งเซลล์ แบป 2222202022222260666699ลลอลออจลลออออลลออออ8อออออ8อลออองออลอออ8ออออ88886666 เอ “ว ว ว ว ง ล๐จ439 2) ภาพ 8 ระยปี 2222222222อลลลลลลอออออ688ลลลลอ566566 3) ภาพ 0 ระยิย 222022222เลลลลลลลลออออออ6668866666 อ น0 0 0ง ออ ง 1ทเกเฬ ว เณล”วงวง อ น ๐6 1 จ เว น |. ว 1 7ฝฝฝโฝ250 4. ระยะใดของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสที่โครโมโซมมีความยาวมากที่สุดและสันที่สุดเรียงตามลําดับ 1. |!ทเธ(อ๒ทลร6 และ 6๒ทลรอธ 2. |!ทใ1ธตทลร6 และ !76เลดทลรอ6 3. ๐๒ทลร6 และ คเทลดทลรอ 4. คทลดทลร6 และ โฮ!00ทลรอธ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแผนภาพข้างล่าง หู ซ่ จํานวนโครโมโซม *% ข้อ % ล . แฮพลอยด์ (ก) ในภาพ % บบู 1. |! ผ่05|5 | !ไ05|5 4 เหง ภิก . | !05|5 !ทต่0ร!ร ๕ @ 3. | !/แ05|5 !ทต่0ร!ร 4 4 4 ใต05!5 | !)0ร|!ร
ซีววิทยา 2 : ๕!1 6๒๐1๐ ๕ (6๕!1 ไวโห1เอทะ ครูณัฐิดา วงษสายดา 6. แผนภาพใดแสดงผลทีได้จากการแบ่งไมโทชิส (!/|!605[5) ของเซลล์ / ขะ 2. 0 3. พ 4.ธ5 | = ๑ได [นี้ส " ซี่ 7. ถ้าเราสังเกตการแบ่งแบบ !/@0๑5 หลักฐานใดต่อไปนี่ที่จะบอกให้เราทราบว่าเป็นเซลล์พืชมากกว่าที่จะเป็น เซลล์สัตว์ 1. ไม่มี ๐6กเก่0!65 และ /เ166 2. ไม่มีเส้นใย !/|๒๐ย๐ รเทส!ธ 3. การแบ่งตัวของไซโทพลาซึม 4. เฉพาะข้อ 1 และ 3 8. 0ผล จะมีการถ่ายแบบ (@6๒6อย์อก) ระหว่างช่วงใด 1. 6, อทลรธ 2. ธ8 ๒ทลร6 3. 6@6» เทลร6ธ 4. !] ๒ทลรอ6 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวัฏจักรของเซลล์ 1. ระยะอินเตอร์เฟสของเซลล์สัตว์จะยาวกว่าเซลล์พืช เนื่องจากต้องใช้เวลาในการจําลองเซนทริโอล 2. สิ่งมีซีวิตชนิดหนึ่ง แต่ละเซลล์จะมีระยะเวลาของวัฏจักรของเซลล์เท่ากัน 3. เสร็จสิ้นระยะอินเตอร์เฟสเซลล์มีจํานวนโครโมโซมเป็น 2 เท่า 4. ระยะเวลาส่วนใหญ่ของวัฏจักรเซลล์ คือ ระยะอินเตอร์เฟส 10. ระยะของการแบ่งเซลล์เหมาะที่สุดในการนับจํานวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตคือ 1. อินเตอร์เฟส 2. แอนาเฟส 3. โปรเฟส 4. เมตาเฟส
ซีววิทยา 2 : 0๐1| 4๒ ๕ (๐11 10หไต่เอก: ครูณัฐิดา วงษสายตา [โ.โี็ ง - : ฮ่ 10. การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ทําให้เกิดการแปรผันของลักษณะในรุ่นลูกได้เนื่องจาก ซัน = เกิด ๐๐ธรเทย องธก 2. = มีการลดจํานวนโครโมโซมเหลือครึ่งหนึ่ง (ก) 3. = มีการเพิ่มจํานวนโครโมโซมอีกหนึ่งเท่า 4. = มีการเพิ่มจํานวนยืนส์อีกหนึ่งเท่า 5. = การรวมตัวใหม่อย่างอิสระของยืนส์ (ก๐๒6 ๑550ทาธทป ข้อใดที่ถูกต้องคือ 1. เฉพาะ 1 และ 5 3. เฉพาะ 2, 3 และ 4 2. เฉพาะ 1, 2 และ 5 4. ทั้ง 1.,2, 3, 4, และ 5 : มะ ต่ 5 : 11. จํานวนโครโมโซมในเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ที่ตรวจพบได้ในระยะแอนาเฟสสินสุดลงมีจํานวนเท่าใด 1. 23 ท่อน 3. 69 ท่อน 2. 46 ท่อน 4. 92 ท่อน บ ล ๕ บ ๓.ช้ 12. สิงมีชีวิตชนิดหนึ่งมีโครโมโซมเพศเหมือนกับคน แผนภาพต่อไปนี่แสดงเซลล์ของสิงมีชีวิตชนิดนี | ฏา 6 บ บ ๑2.ม้. อ ในขณะแบ่งเซลล์แบบหนึ่ง จงบอกว่าเซลล์นี่มาจากสิงมีชีวิตเพศใด และสิงมีชีวิตชนิดนี่มี 2ก เท่าใด 1. เพศผู้, 2. เพศเมีย, 3. เพศผู้, 4 . เพศเมีย, 13. เซลล์ใดจะอยู่ที่ระยะ ๐, ตลอด 1 2 3 4 5 = เซลล์ประสาทในสมองของชายอายุ 20 = เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจของเด็กอายุ 12 ปี = เพอริไซเคิลในรากพืช = เซลล์ไขกระดูกในกระดูกขา = เซลล์ ! ททเท0๐๐!ธ ที่มีเชื้อโรค 1. ข้อ 1 และ 2 3. ข้อ 2, 3 และ 5 2กท 2กท 2ก 2กท . 12 ร2 2.ข้อ 3,4 และ 5 4. ข้อ 1, 2 และ 5
ชีวะ

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!