สังคมศึกษา
มัธยมต้น

♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱เราทำไม่เป็นง่าา(。・ω・。)ノ♡
♥╣[-_-]╠♥ช่วยเราหน่อยยาย(◍•ᴗ•◍)❤

ในข้อใดปฏิ บพามารตักธรรม «สันโดษ” ได้ถูกต้องทสุด คลใน คก ม " ทางไปท่องเที่ย าต่างจังหวัดคนเคียว แดงชอบเคิน ดําไปข6 เอืมเงินเพื่อน ไปซื้อโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งออก าใหม่ ง จาวฏิใจที่สามารถซือบ้านหลังใหม่ไพ้แม ได้ด้วยเงินเก็บของตนเอง 4 เขีย าคิดว่าตนเองเกิดมาสติปัญญาไม่คี่จึง ไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือ ข้อใดเป็นประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการมีค วามรู้คว ามเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ซี: จ 1. เข้าใจศาสนาของตนเองมากขน 2 เซ , 9ย! 2 ปฏิบัติตนต่อเพื่อนต่างศาสนาได้อย่างเหมาะ สม ณ 8890 1 ' ก จิ สามารถเปรียบเทียบข้อค-ข้อต้อยของศาสนาคางๆ ได้ 4 ชักชวนให้เพื่อนต่างศาสนาหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้ 20000002000ฝ0๐02ปรอ 24. พระพุทธศาสนากับคริสต์ศาสนามีข้อห้ามที่สอดคล้องกันไนเรอง|ด สยม ต 9 ส 1 ห้ามลักทรัพย์ 2 ห้ามมีพระเจ้าอิ่น 3 ห้ามกราบไหว้รูปเคารพ 4. ห้ามเอ่ยนามพระเจ้าเล่น ว5 เพราะเหตุใดท่านพุทธทาสภิกขุจึงได้รับการประกาศยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกใน ด้านการจรรโลงสันติภาพในโลก 1. ท่านมีส่วนช่วยในการหยุดยังสงครามเวียดนาม จง 2 ท่านเดินทางไปช่วยคนยากจนจํานวนมากที่ทวีปแอฟริก | : ท่านมีปณิธานทีจะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาต่าง 4 ท่านพูดโน้มน้าวให้รัฐบาลเผด็จการของหลายประเทศยอบลงจากอานาจ 26. กฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคล มีความสําคัญอย างไร 1 เป็นกฎหมายที่มีขั้นตอนยุ่งยากในก บังคั1 ) เป็นกฎหมายที่บีค าามเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเป็นหลัก วิ เป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษรุน! รงต่อสง าช 1งคม 1 เป็นกฎหมายที่ทําให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัย!นก 27. พคติกรรมในข้อใดขัดแย้งกับกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเดก 1 1งคุบ รควายความเมคศคคา เค ทุบดคีหลานเป็นประจําหลังจากคืมสุร แจ๋ว ส่งลกไปเรียนพิเศษในช่างปิดเทอมฤครัอเ ไต ไอกาศให้ลกทุกคนได้แสดง ห%. ค้าว1 “อตสาธารณะ" ที่ความสอดคลัดงกับข้อใด

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!