ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ต่อจ้า

2 5 0 4๕ 2 อม« อ3 พิจารณ์ าซัตความต่อไข|บี้ 2 ระยะการเพิ่มประหากรคต่างข้า ๆของการเพิ่มประชากรนบ1เล็กโพเนนเชียด | อ. ระยนการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว ของการเพิ่มประชากรแร7เอ็กโพเบนเชียค. . ระตะการเพิ่มประชากรอย่างช้า ๆของการเพิ่มประชากรแบาล๓จิตศิก | | > โรระกรรเพิ่มประชากรช่า าจรวดเร็ว ของการเพิ่มประชากรแบบลอจิสติก หากเกิตสภาวะโรคระบาด เกิตการขาดแคลนอาหารเกิดขึ้น จะกระทบต่อข้อความใดมากที่สุด 5 8,0 5 26 30 ๕8,6 34. พีระมิดโครงสร้างอายุของคนในประเทศอูกันคา มีลักษณะดังภาพ ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุด ล 'ประชากรจะเพิ่มขึนอย่ เรวัยเจริญพั 2 กลุ่ 3 กลุ่ 1ในวัยเจริญหันุมีขนาดใหญ่ทีสด 6. อัตราการเกิดของประ เราการ ตาย เป็นโครงสร้างประชากรในประเทศที่พัฒนา แล้ว 200 35. เหตุการณ์ในข้อใด มี มีบทบาทต่อความหนาแน่นของประชากรข้างในปําเขตร้อนขึ้นน้อยที่สุด 2. เกิตโรคระบาด 1. เกิดอุทกภัย 3. ภาวะปรสิตโนประชากร 4. การอพยพย้ายของปร 5. การเพิ่มประชากรแบบลอจิสติก 36. ข้อใดเป็นการอบุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส การพุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าขายฝั่ง 8. การเพิ่มผลผลิคของเกษตกรโดยใช้ปุ๋ยเคมี ๐ การปฏิบัติตามผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากร 0. การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อรักษาต้นน้้า บคผ8 ซี 3.๐0 สม0 5.80 37. เพราะเหตุใดตะกิ้วที่ปนออกมาทางท่อไอเสียรถยนต์จึงเป็นพิษต่อร่ายกาย 1 ตะกั่วสามารถสะสมในร่างกายจนถึงระดับเป็นอันตรายได้ 2 ตะกั่วเพียงเล็กน้อยสามารถทําลายบ่อดได้ 3. ตะกั่วทําปฏิกิริยากับเฮโมโกลบินในเม็ดเลือด 4. เกลือของตะกั่วที่เกิดในกระเพาะเป็นพิษต่อร่างกาย 5. ตะกั่วทําให้ป่วยมีอาการโลหิตจาง( ก6กา0ไษ515 ) 38. การเพิ่มปริมาณการใช้น้ามันเป็นพลังงานของโลกปัจจุบัน มีผลกระทบอย่างไร 8. การสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้น ส อุณหภูมิพื้นผิวโลกเพิ่มขึ้น ๐ ปริมาณ 60) ในบรรยากาศเพิ่มขึ้น 0. สัดส่วนบริเวณที่เป็นทะเลทรายเพิ่มขื้น บ8 286 4ู60 สณมผ6 5. 90 39. การสร้างเยื่อนกักเก็บน้้าจะส่งผลกระทบเบื้องต้นที่รุนแรงต่อสิ่งใด 1. การอบุรักษ์พลังงานก๊าซธรรมชาติ 2 การอนุรักษ์น้า 3. การอนุรักษ์ดิน 4 การอนุรักษ์ป่า 5. การอนุรักษ์พลังงานลม 40. ข้อใดผิด 4 ค่า 800 สูง แสดงว่าแหล่งน้้านั้นมีแบคทีเรียแอโรบิกน้อย 8 ค่า 00 สูง แสดงว่าแหล่งน้้านั้นมีแบคทีเรียแอโรบิกมาก 6 ค่า 800 ตํา แสดงว่าแหล่งน้้านั้นมีสารอินทรีย์น้อย 0 . น้้าสะอาดต้องมีค่า 800 สูงและ 00 ตํา 0 2686 0 5. 4,@๐0
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉