ภาษาอังกฤษ

Gerund กับ Infinitive with to ใช่ต่างกันอย่างไร

คำตอบ

Choosen As Best Answer

Gerund คือคำกริยา+ing
Infinitive with to คือ V1+to ตามด้วยVแท้
เป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค,
เป็นกรรมของประโยค
ทำหน้าที่เป็นคำขยาย ขยายN/(Pronoun)
ทำหน้าที่เป็นคำขยาย(adverb) จ้ะ

แสดงความคิดเห็น