คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ไม่เข้าใจเลยค่ะ ช่วยทำข้อ6หน่อย

ดลูกเต๋าหนึ่งลูกสองครั้ง จงหา ญ่ ง 4 ม ส=ณสฆาห มย เย 12 อย่าง อาหารจีน 8 อย่าง ' กฑเยิ ละ งง จะมีวิธีเลือกสังอาหารได้กี่วิส แลง - . : จํานวนวิธีทีผลรวมของแต้มที่ได้จากการทอดลูกเต๋าหั้งสองครั้งน้อย เตละดานยาว 1 หนวย จํานวน ๐ มครง ' กวา 10 าจัดเธ , ดเรีย 6 หาวา - ๕ - ท่ ร , จํานวนเต็มบวกทม 3 หลัก มทั้งหมดกิจํานวน 4 เด ๕ ณ์ = ๑» ง ก. 0 3 หลัก ทีเลขโดดในหลักแรกและหลักสุดท้ายไม่ซั้ากัน มี่ทั้งหมด กีจํานวน 2 ณส ๐ ๑7 ๑/ % จํานวนเต็มบวกทีมี 3 หลัก ทีเลขโดดในหลักแรกและหลักสุดหท้ายรวมกันได้ 10 ฉีทั้งหมด กี่จํานวน รยมด้านเท่าทังหมดกีรูป 0 - - | พาลินโดรม (กลใกส่เอ๑๐) หมายถึง คําทีสามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกล้บจากหลังเป่หน้า 3อจากขวาไปซ้าย แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่นา00 ซอ00 80 ฐ” 9/ ว ๕/ 2. ทหรอ 10 ประตู ถ้านอยหนาต้องการเข้าและ ญา - 1 4 0 . ' ออก จูงหาว่าพาลินโดรมทีประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว โดยทฑีจะนี้ความหมาย ะ ' ซ์ 1 ว 27๓ง่๓ ง ขย = % สจ่๐ ยหน่าจะสามารถเลอกประตูเข้าออกได้กีรฐ หรือไม่ก็ได้ มีทั้งหมดกีคํา . @7 7 7 - ๑7 32 ญา โก ร ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว เลขโดด 3 ตัว 0ู มีผลไม้อยู่ 4 ชนิด ได้แก่ มะละกอ ทุเรียน สับปะรด และส้มโอ ชนิดละ 1 ผล และมตะกร้า บ/. ๑ ซ่ห ! ๊ ' : 2 ) | น 0 5) บ "ท 2 ตัวทีไม่เป็นศูนย์พร้อมกับ ที่แตกต่างกันอยู่ 6 ใบ หากต้องการนําผลไม้ทังหมดใส่ตะกว้า จงหา งหมด 1) จํานวนวิธีในการนําผลไม้ใส่ตะกร้าโดยไม่มีเงือนไข 2) จํานวนวิธีในการนําผลไม้ใส่ตะกร้าโดยที่ตะกร้าแต่ละใบมีผลไม้เม่เก็น 1 ผล 3. 4, 5 และ 6 ปรากฏอยู่แต้มละ ง : .สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนเลป
คณิตศาสตร์​

คำตอบ

แนะนำให้ดูเฉลยในยูทูปตอนครูสั่งเราก็ทำไม่ได้อ่ะ แล้วแบบเค้าอธิบายด้วยเข้าใจเยอะเลย

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!