คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ

1. ประโยคต่อไปนี้ข้อใดเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง 53 2. 7 กับ9 เป็นจํานวนเฉพาะ 3. +/2 เป็นจ้านวนอตรรกยะและที่เป็นจํานวนจริง 4. ง3 เป็นจํานวนตรรกยะและที่เป็นจํานวนจริง 2. ประโยคต่อไปนี้ข้อใดเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง 1. ตัวประกอบทั้งหมดของ 18 มี 6 ตัว 2: 9 เป็นจ้านวนเฉพาะที่เป็นจํานวนเต็ม 3. งร เป็นจํานวนตรรกยะและที่เป็นจํานวนจริง " "ๆร 3. ประโยคต่อไปนี้ข้อใดเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ 1. ตัวประกอบทั้งหมดของ 18 มี 6 ตัว 2. 19 เป็นจํานวนเฉพาะที่เป็นจํานวนเต็ม 3. งร เป็นจํานวนอตรรกยะและที่เป็นจํานวนจริง ' 5จ53 4 ประโยคต่อไปนี้ข้อใดเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จ 1. ตัวประกอบทั้งหมดของ 16 มี 5 ตัว .2. งรี เป็นจํานวนตรรกยะและที่เป็นจํานวนจริง 3. 7 เป็นจํานวนเฉพาะที่เป็นจํานวนเต็ม เรียนวิทยาศาสตร์ด้วย 3. ถ้านักเรียนม.4ชอบคณิตศาสตร์และนักเรียนม.4ขอบ ภาษาอังกฤษด้วย 4. ถ้าฝนตกฟ้าร้องก็ต่อเมื่อจะมีฟ้าผ่าด้วย. 1 ข้อใดเป็นประพจน์ที่อยู่ในรูปสัญลักษณ์ และมีค่าความ จริงเป็นจริง 1 งเรี เป็นจํานวนอตรรกยะและเป็นจํานวนจริง 2. 19ไม่เป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นจํานวนเต็ม 3. 71 เป็นจํานวนอตรรกยะ ก็ต่อเมื่อ เป็นจ้านวนจริง « ถ้า 19 ไม่เท่ากับ 18 แล้ว 18 ไม่น้อยกว่า 19 | ผลการเรียนรู้ที 2 (ข้อ 8-15) | 8 ประพจน์ของ(๓ -» 4) สมมูลกับประพจน์ในข้อใดถูก 1ร์ 2-@ 9 2-อง รค 4.-(๓“๑ เล ประพจน์ของ-- (7 - 4) สมมูลกับประพจน์ในข้อใดถูก. 2-อง@ ร)- สกรด «(๒-๑๑ 10. ปฆทย์ขอ(กฎก(ศวอก ในข้อใดถูก “ 1 9->- 1 7 3 2๑๑
201 สมเหตุสมผล 1 [อะ๑๓(-@]9-จ 2 [๓๑>๑๑2ๆ 3 [๓๑>๑๑@>ๆกไ>๓7>ๆ . 4 [ต>ญ๓-ขไวอ ' 2(@๓๑(60 | 3 9๑๑ «๕ (๒อ๑(๓+ๆ 14 รูปแบบประพจน์ของ > /.(ๆ : 7) สมมูลกับประพจน์โนข้อ | ใตถูก : ก 2(๒๑๑(60 3 7๑4 ๑ ๓๒อ๑(9๐0 15.ประพจน์ของ(๒->ๆ)/(9 -» 9)สมมูลกับประพจนใน | ลงชื่อ ข้อใดถูก 1บ 9๐4 225>4 0 ผลการเรียนรู้ที่ 3 (ข้อ 16-20) 16, ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันคร์ บ -[๒๑๑๐(จะ0]2 088 3 [๓๑(ต๑๑ไ4 4 (ถะ๑4 17. ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันตร์ 3 0@ 0 วลฤไ ประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นสัจนิรันตร์ (@๑ๆ (762) 2 โตค(ต>๑ได9๑ ค@-(-ลงๆ!4 อ>(-อ>

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!