คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ช่วยหาคำตอบหน่อยค่ะ
#ขอคุณล่วงหน้า

ตอนที่ 1 : ข้อสอบปรนัย จํานวน 20 ข้อ ( 20 คะแนน ) ตําสั่ง : ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แล้วทําเครื่องหมาย % ลงในกระดาษคําตอบ ผลการเรียนรู้ที่ 1 : 1) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. 5ไท(-@)= -ร9 2 ๓๕%-@0)= ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ข. ข้อ 2 ถูกต้อง ง. ไม่มีข้อถูก ก. ข้อ 1 ถูกต้อง ค. ข้อ 3 ถูกต้อง 2 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ก. ถ้า ร๒@ = -0.6458แล้วจุดปลายส่วนโค้งที่ยาว0 หน่วย อยู่ในควอดรันต์ที่ 2 และ 3 ข. มีจํานวนจริง ที่ทําให้ ๐๐5@ = 2 ม 3ร = ค. ถ้า 0< 0 < 2 และ เลก0 =1แล้ว 0 หรือ อ=18 4 ง.ถ้า 05052 และ 5๒0 = 0.2618 แล้ว 5ไท(3% -@)= -0.2618 3) ค่าของ 5ไก ๐๐6วว , ๑ ๐๐๐ ว มีค่าเท่ากับข้อใด 3 6 3 6 ว + # 2 1 ว ก ง ล # ซ้: 6) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 93 0 ซบสุณ 1จุด 25๒5วครยว =ร2 6 ว ซี ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ก. ข้อ 1 และ ข้อ2ถูก ขบ. ข้อ 1 และ ข้อ 2 ผิด ค. ข้อ 1 ถูก แต่ข้อ 2ผิดง . ข้อ 1 ผิด แต่ข้อ 2 ถูก 9)ค่าของ 5ณ-ฏ๐๐๐ +๐๐: มีค่าเท่ากับข้อใด ก 0 4ร ค -1 ง - ไม่มีข้อถูก 6) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง | ๕ จ ๐0509 ข.5๐0=-1 เมื่อ ๐600 ๐5 ค.๐๐อ9=--1 เมื่อ ๐๐00 ๐๐59 ง.๐9= 5252 เมื่อ 5๓00 5ก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!