คณิตศาสตร์
มัธยมปลาย

ตอบข้ออะไรบ้างคะ

อ 25. ด้" ฐิ ตั' ถ้าก าฟของ ) = %* + ตัดแกน % ที่จุด /%, 8 และมี ( เป็นจุด บแล้ว % มีพี าไร 125 1. ซ๊ ตารางหน่วย ซ้ ธิ ารางหน่วย 2 26 ตารางหน่วย 4ป 8 ๒ ฉิ๊ ตารางหนวย 4, ตารางหน่วย ฮี 211 26. เซตของจํานวนจริง เท ซึ่งทําให้สมการ %* - ท% + 9 = 0 มีรากเป็นจํานวนจริง เป็นสับเซตของ เขตใตต่อไปนี้ บ 629 9 2 (๓, 0ง[6๐) # 3. (-%, -3) บ [5, ๓๐) 4. (-๐๓, -] ๐ [6, ๐) 27. กําหนดให้ อ และ % เป็นจํานวนจริงใด ๆ ข้อใดต่อไปนี้ บ ถ้า <0แล้วธ#<0” ซี- 0 3. ร 0แล้ว๕ =0” 2% ถ้าอ<0แล้วธ3">อล ” 28. เซตคําตอบของอสมการ 2“ ” ” < ซุ คือเซตในข้อใดต่อไปนี้ ะ- [1229 ส, [5,9] ร4, โว 2 [9 29. กําหนดให้ 686 เป็นรูป 4 ที่มีมุม /, เป็นมุมฉาก และมีมุม 8 = มี 0 และ 5 เป็นจุดบน ด้าน 8 และ 86 ตามลําดับ ญู่งาให้ 06 ขนานกับ 6 1 05 ยาว 12 หน่วย แล้ว 6 ยาวเท่ากับข้อใด ? 2, 14. หน่วย 1 13 หน่วย 4. 16 หน่วย 3. 13.5 หน่วย ภั6 เพคกรนย ถ้า 8 เป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง 30. วงกลมรัศมี 8 หน่วยและ 30* แล้ว พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม 86 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ ง ของวงกลม และ (48 = 2. 6443 ตารางหน่วย 1. 32 3 ตารางหน่วย 3. 5043 ตารางหน่วย 695 ตารางหน่วย 31. พจน์ที่ 17 ของลําดับเรขา ร่, 174 2, 399 จงพิจารณาข้อความต่อไป (0) นักกีฬาทุกคนมีกล้า (2 คนที่มีกล้ามบางคนเป็

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!