สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยนะครับ

7 ! ส 9, 6. ส่. ฮ่ 1 ให้นักเรียนเขียนชื่อดอกไม้ประจําชาติให้ตรงกับประเทศที่ถําหนดในแผนที่ เร 9, ว ร เมื. ป, 2. ให้นักเรียนนําหมายเลขในแผนที่โครงร่างมาใส่ ให้ตรงกับชื่อประเทศ ในกลุ่มอาเซียนให้ถูกต้อง 0 ลิงค์โปร์ ๓ฟิสิปปินส์ 2๓ม่าเดเซีย 0 0อินโดนีเซีย พ) ๑น๑๓สิววี ' ปวรูน 3. ให้นักเรียนใส่ซื่อประเทศ ตามลําดับการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน ฝา . 1) วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 ประเทศผู้ก่อติ้งอาเซียน ได้แก่... ' 2) ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่อ % ม.ค. 2527 คือ .. เรล์นานัอตันด ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียน เมื่ เมื่อ 28 ก.ค. 2538 คือ ......

คำตอบ