สังคมศึกษา

สรุป

ติ สาระสําคัญ | ' ปริมาณนําฝนเนประเทศไท! 6 1ออล เอเล @ ถือ ก ลมมรสมฆะ วันตกเฉียงเต้๋ เดยเฉลยทังประเทศประมาณ ๓ ๕๕2 ซ์ฒ มลลเมตรตอบ จ ณะ ๕ --» สม น อน * - ฯ รภาคเตเบนภูมภาคทมบรมาณนาผนมากหสตดู ดยเฉพาะ - ฆ ๑ % ! +%4 ” ซึ อ « “ 4จ ก ณ««ฆ จงหวัดระแแอดง เนองจากภาค(๕บี ' ใจ ลร จงหวดระนอ เนองจากภาคเตมลกษณะเ" “ด ม9 เละม พรแกป ค จ ล * วเซาเจ็ใจมเกจเกล าจราจ พ 44 : ทวเขชขาเบนแกนกลาง จงสามารถรบลมมรสม ดคราง เอ ๒ ฆดตาน ฟู ' =: วง เทยแบ่งออกเป็น ๓ ถด คือ ร [ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ม ' " ฤดูหนาว ยกเวนภาค เต้ทีจะไม่มีฤตูหน่าว ' ย ฤดู ประเทศ ] พายุ ทีมีอิทธิพลต่อประเทศไทย ส่วนใหญ่'ถ์ว 4 วไน หญเปนพายุหมุน อ ๓ . ๓ง จ7 ฯร เขตร้อน ได้แก่ พายุดเปรสซัน พายุโซนร้อน และพายุไตด้ฝุ่น = = ม, (มีความเร็วลมใกล้จุตศูนย์กลางพายุจากน้อยไปมากตามลําดับ) นสั้สุกคาเรินผ่นงหน6นหคนคนนนครท์ไหแนตในแคพีรงครษัระ---
สรุป

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ