ภาษาไทย

แต่งยังไงค่ะ ตัองมีคำบุพบทและคำเชื่อมค่ะ

น 1 หล์ ก ท น มลม 1สต ฝูงเน เล หก ปาตศา วคนมศเทศกศี ศษ6 ซ้ ณุ หลุ่มสารอก ารเรียนรูภากรให

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ