สังคมศึกษา

ช่วยทำหน่อยค่ะ

2สน “ญี 5 กา4” "' สืวิงดิฟี จนดแนจะนง: : จ 4๑4๕4๑9๑๕@@=๑๑๑๑๑9 ศศ 0 บ ยอ ล เณลกลย: 8: ล อญาฑา 33 22. . (เอวอยคแตรอองอกรยศ งเงเงเลไลเงแรแกลล 3มมจ0 ๑๑4๑8๑๑ จะออลจอจคลทต๒อรออกเกรงอา1คาวา1 " 1.+
แลส9 0 เ ฒณฯ ณ์ % ' ณุภัทรตั้งใจเรียนและ น เข้าร่วมกิจกรรมของ % 0 โรงเรียนอยู่เสมอ น #งรขนรรงงดะละมมางพรัก คดพนค2 รน”ะ 2 22 0เจ นด ณตมยรด“พ น ๒ ” 0 - ' จร๑แหม่ องฑ์อ จจ๑ แประงน อนา4สงมแพเปรงแกงรวอษดสวดจงัทๆ ว 6 00 ส0 ย แกม์ 4 00 0๐ 0อวสหวก72ติ6 เสะสมดหต2624ศดศษ62 692 การปฏิบัติตนของณภัฑรถื อได้ว่าเป็นพลเมืองดิหรือใม่ อย่างไร แสญ่เล็เลอะมะเหคอหงรุมนคองครองคบล4แสลเษยชดศัร ภส๑@ลด๑ด๓อพพร๑4 2 11111111110::< ๑๑๑๑๑99@” ๓=๑ะ๑๓๑ณอจ ๑๓”๕๑๑24๑249 ล9 รไส2แรตจร๕รรดรครเพรหแหรชรศรณา องนรตอ๕2ลจงจแมดอช9จอ.จะ อะ5ดด๐ขนจทดซอจพรสวตน ๑๑๑๑๕๑๑9๑๑อนล#=9 สลอนปลมแจฟอนองจ๓รณัยาลคฉามลซนังปัมตาตรบทกกรรท 4๑9๑ สะจงใชอยอแส อง๕4 2 9คคณะอค๕๑ นชดรอมอต๕ชาพศรทรทชรด9 ๕ 200 . «4 เ 4 ล 1: ติตนตามหน้าที่ของตนเองหรือไม่ อย่างไร น” , 2 ๑๑๑๑9๑9 ๑ชถอณฑอออรจขะ๑๑๕๑แจจ๑9ร๑๑๐ จฉะน๑อสแรรแร๓๑ณแขะหณะจ พลๆขนแคฉะค๓ออลจงรก ทวรกณฑลๆ มก * ๕๑๑๑ออดคอจขอ”๕คณขงแจมคอจกงจจของแจงขขจะหวล๒ขามมะ โบ+ฯ1นนห+นน

คำตอบ