สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครรู้ข้อไหนก็ช่วยกันตอบหน่อยเน้อออ ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้า

.29จากข้อความ การประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่ม จี 20 มีลาระลําคัญี่ กรต ผู้นํากลุ่ม จี 20 มีสาระลําคัญเรื่องใด 2) เศรษฐกิจจีนเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก 3) การร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจโลกแบบเปิดกร้าง 4) การเติบโตของเศรษฐกิจโลกทุกประเทศต้องร่วมมือกัน. .24 จากข้อความสะท้อนบทบาทของประเทศจีนอย่างไร 1) จีนเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจโลก 2) จีนเป็นตลาดการค้าขนาดใหญ่ของโลก 3) การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก 4) จีนมีบทบาทลําคัญต่อเศรษฐกิจโลกทุกประเทศต้องร่วมมือกับจีน พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ - 9 * ต้องปรับความคิดเสียใหม่แล้ว เมื่อจบ"ปริญญาตรี” ในยุค 4.0 โลกเทคโนโลยี การสื่อสาร มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา “ใบปริญญา” 'ไม่ได้การันต์รีถึง: งานไม่ต้องการ แต่ต้องการ"สายอารีพ“ คนมีทักษะฝีมือทํางาน. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เตรียมความพร้อมเด็กไทย. คนไทย การไหลของข้อมูลข่าวสาร องค์ความวุที่มี ความรู๊และสถานประกอบการตลาดแรง มมากกว่า แล้วระบบการศึกษาไทย เพื่อผลิต พั| ธับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 หรือยัง....? จากข้อความ ให้นักรรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม้ ช้าเกี่ยวข้องให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่ เม็ ข้อความ 1 ใช ] ไมร ] [ธร 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นบทบาทด้านการศึกษาของรัฐบาล. | | | ห 2 ระบบการศึกษาไทยต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกระดับรั้น | | | 75 3รัฐบาลมีนโยบายชับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 | | | 0ร 4 คนไทยทุกคนต้องปรับเปลี่ยนความคิดในการท้างานตามนโยบายรัฐบาล. | | |
แผนการออกพันธิบัตรธนาคา3 เลบังคับใช้ตั้งแต่ 3 ก.ค. เป็นต้นไป พันธบัตรรุ่น 27/91/60 วงเงิน ซึ่งการประมูลขายพันธบัตร เรษฐกิจให้อยู่ใน นที่ 1.5 % ถือเป็น * ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เคลกประภาศกําหาต (ไทย ประจําเดือน ก.ค. 2560 ตามระเบียบปฏิบัติ ซ่งมีผ แห่งประเทศ] ทั้งนี้ พันธบัตรที่นําออกประมูลในเดือน ก.ค. นี้จะเปิดประมูลงวดแรกด้ว9) 3 หมื่นด้านบาท ประเภทยายุคงเหลือ 91 วัน ประมูลวันที่ 4 ก.ค. นี้ เป็นต้น ของธปท. เป็นการดําเนินการ เพื่อดูแลดูดรับสภาพคล่องหรือปริมาณเงินในระบบเค็รสี ระดับที่เหมาะสมกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และระดับอัตราดอกเบี้ยนโฮบายในปักรบ การดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การเงินของประเทศอีกช่องทางหนึ่ง พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ . 2ย ” จากชื้อความ ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ระบายลงในช่อง ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ข้อความ ] [1 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศนโยบายการเงินใหม่ | 06 2 ธนาคารแห่งประเทศไทยประมูลชายพันธบัตร เพื่อเพิ่มปริมาณเงิน | 9ิ6.3 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงินของ | 1 .ประเทศ 064 20 - . ที่15
พิจารณาข้อความ แล้วตอบค้าถาม จ้อ : ฏ 7 ป นายวิรไท สันติภาพ ผู้ งภ 0 0 เดียวกันกับค่าเงินในภูมิภาค ไม่ได้แข็งค่าเฉพาะ, เข้นว่าค่าเงินบาทแข็งคําเป็นไป ลง ทลาะเศรษฐกิจสหรัฐไม่เป็นไปตามที่ตลาดภาดการณ์ใว้ แต รชฐกิจที่อาจต้องชะตออยกไป โดยผู้ล่งออกต้องประเมินสถานการณ์และป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา ่าเงินบาท โดยปัจจัยมาจากคีาเงินดอลต่าร์สหรัฐที่อ่อนค่า ใดความไม่มั่นใจในนโยบายกระตุ้น. .แลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการทําธุรกิจกับต่างประเทศ ทาม ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ ถ้าเกี่ยวข้องให้ระบายลงในช่อง ใช่ และถ้าไม่เกี่ยวข้องให้ระบายลงในช่อง ไม้ใช้ ข้อความ ใช้ ไม้ใช้ 7 -1 ค่าเงินบาทแข็งมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 27.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยวิตกกังวลต่อกรณีค่าเงินบาทแข็ง 9” 3 ธนาคารแห่งประเทศไทยส่งสัญญาณเดือนอันตรายแก่ผู้ส่งออก [2974 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินความเสี้ยงค่าของเงินบาท [1 8 .26 .. พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม เงินเฟ้อ เดือนมากราคม 2560 ขยายตัวร้อยละ 1.55 สู่งสุดในรอบ 28 เดือน หลังจากราคาน้้ามัน - อาหารลําเร็จรูปพุ่ง คาดว่าเศรษฐกิจไทยทั้งปี จะขยายตัว ร้อยละ 1.5 - 2.0 อัตราเงินเฟ้อในระดับบัจจุบัน ว 4 ไน ไม่ได้อยู่ในระดับสูง จนน่ากลัว แต่เป็นการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจที่เงิ่มพื้นตัวดีขึ้น ตามแนวโน้มราคาน้้ามัน จากข้อความ อัตราเง็นเฟือขยายตัว จะสังผลต่อผู้ประกอบการอย่างไร (ตอบอย่างน้อย 2 ข้อ)

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!