สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครรู้ข้อไหนก็ช่วยกันตอบหน่อยเน้อออ ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้า

พพิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 15-16 ท่มี| 17 ของจ้านวนประชากรทั้งประเทศ รั้ง วันที่ 9มิ: ซุ ง ณวันที่ 9 มิถุนายน 2560 (มิเตอร์ประเทศไทย : มหาวิทยาลัยมนิดล) ดังคมไทยจึงเป็นลังคมสูงวัย “ คือ มีประชากรสูงอายุมากกว่าร้อยละ 10 ส่วนวัยเด็กและวัยแรงงานมีจ้านวนลดลง. ผลกระทบที่เกิดขึ้น. คือภาระคําใช้จ่ายของภาครัฐ และครอบครัวรวมถึงชุมชนในการดูแลผู้ลูงอายุจะสูงข้น. 15: จากข้อความ มิเตอร์ประเทศไทย สะท้อนปัญหาใดของไทยในขนาดต 1) ลังคมไทยก้าวสู่ลังคมผู้สูงวัย 2 การลดลงของวัยเด็กและวัยแรงงาน 3) การขาดงบประมาณด้านสาธารณสุข .) เศรษฐกิจไทยจะตกตําเพราะขาดวัยแรงงาน 16. จากข้อความ จะเป็นบทบาทการพัฒนาประเทศรองรัฐบาลในด้านใด 1) ด้านสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านการศึกษา 4) ด้านการเมืองการปกครอง
พพิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 17-18 มีมูลค่าประมาณ 3.285 ปัจจุบันมูลค่าของการส่งออกของคุตสาหกรรมการประมงของไทยมีมุลค่าบ เรผลิตและแปรรูปสินค้าอาหาร เล มีลัด ได้ให้ใบเหลืองเพื่อเป็น ล้านยูโร หรือประมาณ 114.975 ล้านบาท ประเทศไทยมีศักยภาพในก7 'ทะเดและประมง อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี การส่งออกสินค้าประมงและอาหว ประมาณว้อยละ 1.5 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย หลังจากที่สหภาพยุโรป (6ป) เดืง บ่ ดภาท มืก ร รื่ง ห้า การเตือนอย่างเป็นทางการ ต่อกรณีที่ไทยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการทําประมง : ฉ่ ผิดกฎหมาย ที่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากลในเดือนเมษายนที่ผ่านมา 17. จากข้อความ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของไทยด้านอุตสาหกรรมประมง น้อยที่สุดในร้อใด 1) คนไทยมีความสามารถในการทําประมง 2) ไทยส่งออกสินค้าประมงในลัดส่วนสูงขึ้นทุกปี 3) ไทยมีมาตรฐานในการผลิตสินค้าอาหารทะเล๋ 4) อุตสาหกรรมประมงของไทยมีมูลค่าสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน 18. จากข้อความ สหภาพยุโรป(6ป) ให้ใบเหลืองแก่สินค้าประมงของไทย เพราะเหตุใด 1) อุตสาหกรรมประมงไม่ผ่านมาตรฐานอียู ง 2) ชาวประมงไทยใช้วิธีการจับปลาที่ผิดกฎหมาย 3) การใช้แรงงานผิดกฎหมายในการทําประมง .4) การทําประมงขาดมาตรการในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้กนสุขภาพ ท นิยมนั | ได้แก่มาตรการ# ว9ววค๓ [ตาหานสนภ้าตาศรผม่เ็น047 เคา ประกาศแตะใช้บังคับการมีดาว ทุกประเทศยกเว ปกป้องดุตตาหก อนามัย โดยแคนาก 0 001ฮฮ0อ28 ธุอรัอใด 1) เศรษฐกิจของประเทศศกต้า 2 ป้องกันการชาดตุลการค้า. เคงของเศรษฐกิจภายในประเทศ อ 3) เพื่อความมั่นค .4) เพื่อปกป้องสุรภาพอนามัยของปร จากร้อความ ประเทศไทยควรมีการเ การกีดกันทางการค้า อย่างไร งานศึกษาร้อกฎหมายระหว่างประเทศ [ระชาชนในประเทศ [เตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันมาตรการ 1 แจ้งทุกหน่วยง 2) เพิ่มมาตรการก็ดกันทางการค้าตอบโต้ประเทศศูต้า มมาตรฐานสินค้าส่งออกให้สูงกว่ามาตรฐานสากด. เต่อรองทางการค้า 9 ' ว่วมมือกับประเทศโนกลุ่มอาเซียนเพื่อเจ7จา? สิจารณาข้อความ แล้วตอบค้าถามจ้อ. <: 122-94 คงปาฐกถาทัวข้อ กการธ้ารงและพัฒเนาเศรษฐกิจโลกแบบเปด อนหนึ่งระบุ 20 เที่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เนื้อหาต แนบแน่น เศรษฐกิจจีนยิ่งมีเสถียรภาพ. ความต่อเนื่อง ก็ยิ่งสร้างประโยชน์โนระชะ. ประธานาธิบดีดีเจินผิง ได้แส กว้าง" ในการประชุมสุดยอดผู้นํากลุ่มจี ว่า“เศรษฐกิจจีนได้ประสานกับเศรษฐกิจโลกอย่าง เรรยายตัวยิงสูงชื้น อนาคตการรยายตัวย่งมี .ประสิทธิภาพการ ยาวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลก”

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!