สังคมศึกษา

ใครรู้ข้อไหนก็ช่วยกันตอบหน่อยเน้อออ ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้า

พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 9-10 ล ร รจิาตีก ตังโดด ล่าวว่า จากนโยบายในการล่งเล๋ริม นายสําราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว' โร ฉ่มที่มีการผลิง! กพ การทําเกษตรในรูปแบบการรวมแปลงใหญ่ ส่งผลให้ขณะนี้มีสินค้าอยู่หลายกลุ่มที่มีการผลิตได้คุณภา เลิตอย่างชัดเจน ทําให้ มาตรฐาน เป็นผลมาจากการวางแนวทางการผลิต ด้วยการวางแผนการผ่ ดอณบติน สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้ดี โดยไม่กระทบต่อราคาสินค้า เนื่องจากเกษตรกรในโค ใหญ่นั้นจะใช้แนวทางการล่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต แต่สามารถผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําให้การรวมกลุ่มกันทําตลาด เป็นอีกซ่องทางหนึ่งในการเพิ่มอํานาจการต่อรองจากตลาดที่จะเข้ามา รับซื้อสินค้า 9. จากข้อความ เป็นบทบาทรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้านใด 1) ด้านสังคม 2) ด้านเศรษฐกิจ 3) ด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 4) ด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ 10. จากข้อความ การทําเกษตรแปลงใหญ่ ผลดีต่อเกษตรกรด้านใดมากที่ลุด 1) การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 2) การลดต้นทุนในการผลิต 3) การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ๑ การจําหน่ายสินค้าเกษตรได้มากขึ้น
พพิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 11-12 กรมศุลกากร ปรับลดเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ปีงบประมาณ 2560 ลิง เหลือ 1.05 แสนล้านบาท ซึ เคม จากเดิมกําหนดไว้ 1.2 แสนล้านบาท เนื่องจากยอดจัดเก็บ 8 เดือนแรก ปีงบประมะ0 เภาษี ระยะที่ 2 2559-พฤษภาคม 2560 ตั๋วกว่าเป้าหมาย 1 หมื่นล้านบาท ผลจากการปรับโครงสร้าง เกับประเทศต่างๆ ทําให้รายได้กรมหายไป 3,000 ล้านบาท การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีของเขตการค้าเลร กธิพิเศษการผลิตสินค้ารถยนต์ในอาเซียน ทําให้รายได้หาย ทําให้รายได้หายไป 4.000 ล้านบาท และสิทธิา 3.000 ล้านบาท 11. จากข้อความ กรมศุลกากรศูญเสียรายได้จากการเก็บภาซีเรียงลัดส่วนร้อยละตาม้อใดถูกต้อง 1) 40:30:30 2) 30:30:40 93.0:30:4.0 4) 4,000:3,000:3.000 12. จากข้อความผลจากการเก็บภาษีพลาดเป้า ล่งผลเสียต่อรัฐบาลอย่างไร 1) การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย : 2 การขาดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 9 รัฐสูญเลียรายได้จากการเก็บภาษี .4) กระทรวงการคลังต้องปรับโครงสร้างภาษีใหม่
พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 13-14 ก 5 5ชารกัมห์ชา บนรื่อ | นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าปัจจุบันข่าวกัมพูชา 8 เมื่อเปรียบเที จื่นและบ เรับอิทธิพลจากทีวีของไทย โดยเฉพาะ สินค้าไทย เมื่อเปรียบเทียบสินค้าจากจีนและเวียดนาม โดยได้รับอิทธิพลจากทีวีของไทย กัมพูชาที่อย่ ท้าให้ เป ะยอมรับ และยังมีการหลั่งไหลเข้ามา ขาวกัมพูชาที่อยู่ตามแนวขายแดน ทําให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับ และยังมีการห ทํางานของแรงงานชาวกัมพูชาในไทย ทําให้มีความคุ้นเคยสินค้าไทย และยังมีนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุน 'ในกัมพูชา เช่น ด้านพลังงาน โรงแรม โทรคมนาคม โรงไฟฟ้า ธุรกิจบันเทิง ล้วนเป็นธุรกิจที่ชาวกัมพูชา ต้องสัมผัสไม่ทางตรงก็ทางต้อมในทุกวัน ล่งผลดีต่อภาพลักษณ์สินค้าและบริการของไทยในสายตา ขาวกัมพูชา 13. จากข้อความ เหตุใดสินค้าไทย จึงได้รับความนิยมจากชาวกัมพูชา 1) คุ้นเคยกับสินค้าไทย 2) สินค้าไทยมีมาตรฐาน 3) สินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี 4) อิทธิพลจากทีวีไทย 14. จากข้อความ นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชา จัดเป็นการลงทุนประเภทใด 1) การลงทุนทางตรง” .2) การลงทุนทางอ้อม 3) การร่วมทุนกับรัฐบาลกัมพูชา 4) การเป็นหุ้นส่วนกับนักธุรกิจชาวกัมพูชา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ