สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ใครรู้ข้อไหนก็ช่วยกันตอบหน่อยเน้อออ ขอบพระคุณอย่างสูงล่วงหน้า

พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 1-2. การฐางงานของคนไทยเป็นการว่างงานเซิงโครงสร้าง กล่าวคีย มีงานหลายประเภทหาแรงงานคนไทย | ทําไม่ได้ แม้ว่าคําจ้างแรงงานจะสูงกว่าค่าแรงชั้นดื๋ามาก ตัวเดขการว่างงานของคฯ ทํางานมีกว่า 3-4 แสนคน ทั้งๆ ที่ความต้องการแรงงานมีจํานวนมาก โดยเฉพาะอย เลิตตามค้าสังชื้อ เกษตรกรรม กติกรรม การประมง ฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ ต่างก็ขาดแคลนแรงงาน ไม่สามารถ| .จากภายใน่และต่างประเทศ เนื่องจากแรงงานไทยจํานวนมากมีการศึกษาที่สูงดินไป งานหลายอย่างม่ จําเป็นต้องใช้แรงงานที่มีระดับการศึกษาลูงขนาดนั้น. 1 จากร้อความ ปัญหาการว่างงานเซิงโครงสร้างของไทย เกิดจากสาเหตุโดนัอยทีสุด 10 คนไทยมีการศึกษาสูง 2) คนไทยไม่ชอบหํางานหนัก 3) ผู้ประกอบการนิยมใช้แรงงานต่างด้าว .4) ตลาดแรงงานไม่นิยมจ้างผู้สําเร็จการศึกษาในระดับลูง 2.จากข้อความ ปัญหาการว่างงานเซิงโครงสร้างของไทย ควรนก้ไขอย่างไร 1) เปลี่ยนคํานิยมของผู้ปกครอง 2รัฐบาลส่งเสริมการ์เรียนลายวิชารีพ 3) ลดการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตศี ..) เปิดโอกาดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทํางานระดับล่างแทนคนไทย พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 34. [แรงงานหม่า ลาว กัมพูชา ที่อาจเร้ามา. ผลจากการใช้ พ. .ร.ก.จัดการแรงงานต่างด้าวทําให้เ โตยวิธีการต่าง ๆ และบางส่วนอาจผิดกฎหมาย พากันหลั่งไหลกลับประเทศ สร้างผลกระทบต่อธุรกิจ เยายามหาทางแก้ไข 'โดยยืดเวลาบังคับใช้ อุตสาหกรรมและกิจการต่าง ๆ อย่างกร้างขวาง 'ทุกฝ่ายพ! บางมาตราออกไปก่อน เพื่อเปิดโอกาลให้จดทะเบียนแรงงานอย่างถูกกฎหม่าย
เดนทางกลับประเทศมากที่สุด. ว) จากร้อความ ข้อใด: เปนป์จจยีทําใช้แรงงานด่างด้าวเดินทางกลับปร เทศมากที่สุ | 9 ร ก ความไม่เป็นธรรมของกฎหมายแรงงาน 2ูการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ดํารวจ 20 กลัวการจับกุมลงโทษตามกฎหมาย 2) การห้ามแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย 4 จากข้อความ พ.รกจัดการแรงงานต่างด้าว. (ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจไทยอย่างไร 1) ขาดแคลนแรงงานในการผลิต 2) ขาดทุนทําให้เลิกกิจการจ้านวนมาก .3) ผลประกอบการลดลงทําให้ได้กําไรน้อยลง .4) ภาคธุรกิจมีต้นทุนการผลิตเพิ่มมากรึ้น พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 56 แหล่งข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน มิถุนายน 2560 ปรับลดลงคยู่ที่ 50.7 จากเดือนพฤษภาคม 2560 จย่ที่ 52.3 .จากความกังวล ด้านยอดขาย โดยดัรนีคําสังชื้ออยู่ที่ 49.5 ผลประกอบการลดลงอยู่ที่ 52.0 ของผู้ประกอบการ ในภาคการค้าเป็นลําคัญ ซึ่งประเมินว่าภาระทางธุรกิจแย่ลงตามยอดขายและผลประกอบการที่ลดลง ละท้อนการใช้จ่ายในประเทศที่ยงพื้นตัวไม่เร้มแข็ง ลอดคล้องกับความกังวลของผู้ประกอบการที่เห็น ว่าความต้องการจากตลาดในประเทศยังอยู่ในระดับดํา 6.จากข้อความ ตลาดในประเทศมีความลําคัญต่อผู้ประกอบการอย่างไร 1) ทําให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง 2)ทําให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจ 3) ทําให้ผู้ประกอบการเพิ่มกําลังการผลิต 4)ทําให้ผู้ประกอบการมีรายได้และยอดขายเพิมรื้น
6. จากข้อความ ดัชนีความเชื่อมั่นเดียนมิถุนายน ดดลง เพราะเหตุใด 1) ผู้ประกอบการมีผลก๊าไรลดลงจากยอดขายภายในประเทศ 2) ผู้ประกอบการขาดแรงจูงใจในการผลิต 3) ผู้ประกอบการขาดความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาล 4) ผู้ประกอบการลดกําลังการผลิต เนื่องจากขาดทุน พิจารณาข้อความ แล้วตอบคําถาม ข้อ 7-8 ณ์ เต้นเดือนมิถุนายนต่อเนื่องมาจนถึงขณะนี้ ปัญหาราคายางพาราที่ร่วงดงอย่างผิดปกติตั้งแต่ช่วง! ดูจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกๆ ปี ที่: กังคงมี| อ 2 ที่ราคายางยังคงมีความผันผวนสูง ซึ่งแม้ปัญหาดังกล่าว! บ่ 25 ลั คายางร่วงลงในครั้งนี้สอให้เห็นถึงความ ตามวงรอบของอุปสงค์และอุปทานในตลาด แต่การที่รา ผิดปกติของกลไกราคา และอาจมีความเป็นไปลูงที่จะมีขบวนการทุ่มตลาดเพื่อบิดเบียนราคา ล เตะ สะด้ เนื่องจากราคายางปรับตัวลงรุนแรงประมาณ 10-20 บาทต่อกิโลกรัมในระยะเวลาเพียงไม่กีวัน. 7. จากข้อความ สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาใด 1) ความผิดปกติของกลไกราคา 2 ความผันผวนของราคายางพารา 2) ราคายางพาราปรับตัวลงอย่างรุนแรง .0 ราคายางพาราตกตําเป็นเรื่องปกติของทุกปี 8.จากข้อความ ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์ อุปทาน 1) ปริมาณยางพารฯมีมาก ทําให้ล้นตลาด ว อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ ทําให้ราคาตกตํา 3) จํานวนผู้ปลูกยางมีมากกว่าจํานวนผู้ชื้อ .4) อุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน ทําให้กลไกราคาผิดปกติ
การตลาด การว่างงาน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!