สังคมศึกษา

ช่วยเฉยทีค่ะ เรื่องหลักธรรมพระพุทธศาสนา 🙏🙏

2 บุคคลที่มีพฤติกรรมในทํานองว่าเห็นกงจักรเป็น ดอกบัวหรือเห็นชั่วเป็นดีแสดงว่าขาดหลักธรรมใด ก. สัมมาสังกัปปะ ข. สัมมาทิฏจฐิ ค. สัมมาอาชีวะ ง. สัมมากัมมันตะ 5) พุทธศาสนสุภาษิตบทว่า สุสุสูส์ ลภเต ปญญํ เกี่ยวข้องกับหลักธรรมใดมากที่สุด ก. ศีล ข. สมาธิ ค. บารมี ง. ปัญญา 6) ข้อใดคือ ความหมายของพระรัตนตรัย ก. ศีล สมาธิ ปัญญา ข. พระพุทธเจ้า ค. พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ง. ดอกไม้ ธูป เทียน 7) ข้อใดหมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้า ก. พระพุทธรูป ข. พระธรรม ค. พระไตรปิฎก ง. พระสงฆ์
ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ม.3 หน่วยการเรียนรู้ที 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จํานวน 50 ข้อ ' . 1) อุทัยมองเห็นว่าร่างกายนีย่อมมีความเปลี่ยนแปลง ดํารงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และไม่สามารถบังคับให้ อยู่ได้ แสดงว่าอุทัยเข้าใจในหลักธรรมข้อใด ก.อัตถะ3 ข. ปปัญจธรรม3 ค. วัฏฏะ3 ง. สามัญลักษณะ3 2) สมชายชอบมองตัวเองว่าเป็นคนตําต้อยยากจน ไม่มีความสามารถ จึงรู้สึกท้อแท้ใจไม่อยากทําอะไร แสดงว่าสมชายเป็นคนอย่างไร ก. มีตัณหาจัด ข. มีทิฏฐิมากเกินไป ค. มีมานะในตัวเองสูง ง. มีอัตตายึดถือตัวเองมากเกินไป 3) การดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงเป็นการปฏิบัติตน ตรงกับธรรมะข้อใด ก.ธัมมัญญตา ข. อัตตัญญตา ค. กาลัญญตา ง.มัตตัญญตา
8) พระไตรปิฎก คืออะไร ก. คัมภีร์บันทึกคําสอนของพระพุทธเจ้า ข. หนังสือเรียน ค. นิทาน ง. หนังสือบันทึกคําสอนของอิสลาม 9) ข้อใดคือความหมายของคําว่า สังฆคุณ ก. คุณความดีของหลักธรรม ข. คุณความดีพระพุทธเจ้า ค. คุณความดีของฆราวาส ง. คุณความดีของพระสงฆ์ 10) อุชุปะฏิบันโน มีความหมายว่าอย่างไร ก. เป็นผู้ปฏิบัติดี ข. เป็นผู้ปฏิบัติตรง ค. เป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรม ง. เป็นผู้ปฏิบัติสมควร 11) กานดาทนไม่ได้ที่เห็นรูปร่างของตนเอง เปลี่ยนแปลง ทั้งอ้วนและแก่ แสดงว่ากานดาขาด หลักธรรมใดในการดําเนินชีวิต ก. ไตรลักษณ์ ข. ปปัจธรรม 3 ค. สัปปุริสธรรม ง. บุญกริยาวัตถุ 10

คำตอบ