สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยค่ะ มันเยอะมาก ทำไม่ทัน

2. ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่ตกอยู่ภ ตอิทธิพลของประเทศโปรตุเกส คือ . รเล้ างศาสนาคริสต์ ามีชื่อเสียงของประเทศบราซิล คี .คือ 4. ประชากรส่วนให้ญ่ในทวีปอเมริกาได้นับถือศา าคริสต์นิก คา เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้คือ ก. 6. บริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางมากที่สุดในทวีปอเมริกาใต้ คือ .. ตา เมสติโซเป็นกลุ่มชนที่มีสายเลือดผสมระหว่าง ในประเทศ - 8. ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอินคา ปัจจุบันอยู่ในประเทศ' 9. ประชากรส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้ใช้ภาษ ใช้ภาษาโปรตุเกส ประเทศกายอานา ตรินิแคดและโตเบโก ใช้ภาษา 10. ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผิวขาว คือ . .และเป็นประชากร' เป็นภาษาราชการ ยกเว้นประเทศ. .ประเทศซูรินาเมใช้ภ 11. ให้บอกชือนักฟุตบอลชาวอเมริกาใต้ที่มีชื่อเสียงจนกลายเป็นตํานานของโลกมา 2 คน 12. ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของประเทศใค 13. ชาวผิวคําที่แต่งงานกับชาวอินเคียนให้กําเนิคบุตรสายเลือดผสมเรีย จะให้กําเนิคบุตรสายเลือคผสมเรียกว่า.
ก ย = - 4 ป่าฝนเขตร้อนหรือป่าคิบชื่นแหล่งใหญ่ที่สุดของทวีปอเมริกาใต้อยู่บริเว " 5. สัตว์พื้นเมืองของทวีปอเมริกาใต้มีอะไรบ้าง 6.แร่สําคัญของทวีปอเมริกาใต้มีอะไรบ้าง และมีความสําคัญอย่างไร [น้ ตีนะ, 7.แม่นําแอมะซอนมีความสําคัญอย่างไร
ปัญหาสําคัญในการทําการเกษตร คือ . เซ งจ =. ทําให้ทําการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผลผลิต = เน 7 4่ ๐ ๑ ร ทวีปอเมริกาใต้เป็นแหล่งเลียงสัตว์ที่สําคัญของโลก เนื่ 2 0บ สัตว์เลียงที่สําคัญ เช่น ม9 ร ประเทศทีเถียงมากที่สุค คือ. แหล่งประมงที่สําคัญอยู่ที่ บริเวณประเทศ. ปลาทีจับไค้มากเช่ อุปสรรคในการทําประมงของทวีปอเมริกาใต้ คือ . ประเทศ . 1 1. เป็นผู้ส่งออกปลาปัน และนํามันปลารายใหญ่ที่สุดของโลก เล้ซี่อๆ ง พื้นที่ป่าไม้ลคลงอย่างรวคเร็วเป็นเพราะ ๑9.ชร จ้ รๆ ง ทําให้มีการบุกรุกพื่นที่ป่าไม้อย่างกว้างขวาง ร งเย 2ล ๕! = ง บัส แหล่งแร่ทองแคงที่สําคัญ ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกอยู่ที ญ ส ท . แหล่งแร่เหล็กสําคัญอยู่ ส อ. ฬ เส เหมืองทองคํารายใหญ่ของโลกอยู่ที่ ภุ ! ตลาดส่งออกแร่ที่สําคัญ ได้แก่ . =@ ๑ฮ่ 2 เล แหล่งผลิตปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ