สังคมศึกษา

ตอบข้อไหนคะ

จะสอะ๕ -- ฆ” «9 ซ่ คําซี้แจง : ตอนที่ ๓ ให้นักเรียนเขียน () ล้อมรอบคําตอบทีถูกต้อง ๑. ซายหาตริเวียรามีความสําคัญอย่างไร ก. เป็นท่าเรือ ข, เป็นแหล่งประมง ณ, ๕ 5 สต ณ- ๕ % ค. เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ง, เป็นสถานทีเพาะพันธิสตวนํา จ« ๕ 4 = ๕ล , เฟ ๒. ข้อไตเป็นผลมาจากการมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ทยา วนานของทวีปยูโรป ก. มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข. มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ค. มีคนผิวขาวอยู่เป็นจํานวนมาก ง. มีความมั่งคั้งทางเศรษฐกิจ ๓. เพราะเหตุใดภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษาสากล ก. เป็นภาษาที่เก่าแก่ใช้กันมานาน ข. เป็นภาษาที่สือสารได้ง่าย ค. เพราะเป็นภาษาที่คนใช้กันทั่วโลก เพ ป็นเจ้าอาณานิคมในอดีต (| %“ ๕ ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรมในทวีปยุโรป ล . ก. อุตสาหกรรมยานยนต์ ! ค. อุตสาหกรรมสิงทอ %ใวร้ ! สม ม ๕ ศ์ ๕. ฝนกรดเกิดจากการใช้เชื้อเพลิงประเภทใด ก. ถ่านหิน ค. แก๊สธรรมซชาติ 1 ก 6 นี่ได้ร: ฆม ง ๒. ข้อใดต่อไปนีได้รับผลกระทบจากฝนกรดห้อ ก, ป้าไม้ ค 0 ซ. ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประสบปัญหามล ฒญ 5 ฝ0ฝ00ฉ ก. นํามันทิรัวไหลลงทะเล # ค. นําเสียจากโรงงานอุตสาหกรร ๕. ปัญหาในการแก้ไขมลพิษในทะเล ก. ขาดเทคโนโลยีในการแก ค. ความหย่อนยานของธ1 : : - «. ข้อใดไม่เกียวข้องก๊ ก. อุณหภูมิข . ค. มลพิษทาง ๑๐. การเพิ่มขื้นของเ ล แก้สออก: ค. แก๊สไน

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ