สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยทำหน่อยนะคะต้องส่งพรุ่งนี้แล้วด้วย

' 2: = ส ง ง 1. ชาวอินเคียนในทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็นคึ่กลุ่ม อะไรท้าง - ๑=๑๑๑๑๑๑๑๑๓๑๑๑๓๑๑๕<๑๑๓ ๑๑๑๑=๑๑๑=๑๑ ๑๑๑๑๑จฉฉณร๑๐๑๐๓๐๓๕๐๓๑๐ ๓๑ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑๑๐๑๐๑๐๑๐๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑๑๑๑๑๕๐๑๐๑๑๑๑๑๐๑๐๐๑๑๑๐๑๐๑๐๑๑๑๑๐๑๑59 929 . 2. ชนเผ่าใคอาศัยอยู่ในประเทศเม็กซิโก ๑๑๑๑๕๑=๑๑๐๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑%๑๑ ๑๑๑๑๑๑๑ ๑ ๑๑๑๑ ณะอล ๑ ๑๑๑ณ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑ = [ 1โร็โจ ๑๑๑! ๑๑๑๑๐๑๑๑๑๑๑๐๐๑๑๑๑๓๑๑๑๐๑๐๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑๐๐๑๑๑๑๐๑๑๐๑๐๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๑ ' ณ๓ ฉ «๕ ' จ ฆ -= ง ง ล 3. การผสมผสานชาติพันธุ์ระหว่างเผ่าใคจัดเป็นพวกเมสติโซ และเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประ ม ๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑«๕๑๑๑๑๑๑=๑๑๑๑๑๓๑๓๑๓๑๓๑ ๑๑๑๑ ๑๑= =๑๑=๑๑๑๑ = ๑๑๑๑๑๑๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑๓๕๑๑๑๑๑๕๓๑๑๑๑๐ ๑๑๑=๑ ๑๑๑๑๑๑ ๑๑๑๑๑๓๑๐๑๑๐๑๑๐๑๑ @๑๑๓๑๑๓๑๑๕๑๑๒๓๑๐๑ ๑๑==๑=๑๑๓๑=๑๑=๑=๑๑==๑๑๓๑๑๓๑๑๑๑๑๓๐๑๑๐๑๑๑ ๑ ๑๓๑๓๑๓ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑๑๓๑๐๑ ๑๑=๑๑ ซิ « ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑9๑๑๑๑๑4๑๕ ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๑๕๑๑๑๐๑๑๑๐๑๑๑๑๑๑๑๐๑๐๑๑๑๑๑๐๑๑๑๑๑๐๑๑๐๑๑๑๑๑๑๐๑๑๐๐๑๑๑=๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐ ฉะ 4. ชาวผิวขาวส่วนใหญ่ตั้งถินฐานอยู่ในประเทศใค 2 ล 0ัฮิ.วฉ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑9๐9รรจณา 5. ทําไมชาวผิวคําจึงมีอยู่จํานวนมากในสหรัฐอเมริกา และอเมริกากลาง “% ง <= รส ฆม ฒฆ ร= | = 4 <=<<= ๐ ได้ ง ไ 6. กล่มชาวเอเชียทีเข้าไปอาศัยในทวีปอเมริกาเหนือทมจํานวนมาก เค้แกพวกเค ๑๑๐๑๑๑งออออยจออจนจจร*าา ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑9๑๑99๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๐๑๓๑จจ๑๑ . 0๐ 0๐99๐9!«<=๑99 ๐๐ 5 งส 9 995 9๕๑๑๑๑๐๑"๑๑๑๑๑๑๑๑๑ฉ๑9๑๑๑๓๑๐๑๑9๑6๐99 < ๕4 ฆ/ ง ณ ง ง ส 7. บริเวณใคของทวีปอเมริกาเหนือมีประชากรอาศัยอยู่กันอยางหนาแน่นมากท์สุด ไฟ ๑๐๓๑9๑๑๐6ตอนแลงออแงอยอออคออลอคยยอ” 9 [| 00ปเ09<2ออ5งลออออ 9สออล995904กแะ5๑๑๑* มุมโลกจึงอพยพและย้ายถิ่นเข้าไปประเทศสหวัฐอเมร า 9. ทําไมประชากรทัว 0ปไงงไชไช 0 ๑๑๑๑๑๑9๑

คำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!