สังคมศึกษา

ช่วยตอบหน่อยค่าาา

ธล โบงานที่ 2.2 มฐส 1.1 ป.5/2 สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จก เดิมข้อความเกี่ยวกับพุทธประวัติใหถูกต้อง ค 1. เจ้าขายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของมรดค๊า.รู่ฑโชทห์ตับพระนางลิ้ริมตกมโป...เมื่อ พพระองค์พระชนมายุ ก๊ว) ๆงวิๆ .ได้อภิเษกสม “ณารย์ไล่ธ ร์] ต่อมา พระองค์ได้ดัดสิ วัน อ 6 หลักธรรมที่ครัสรู้ คือ # พรรใกนั้น เป็นเวลา. พระองค์ได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ 2 พระพุทธเจ้าเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุโดยคํวลเชิญของอํามายยชื่อ.ก ญี่ฑาายี. .ได้มาประทับ. ที่วัด. ได้เสด็จออก 7ๆ วิวิว์01”โ7ปโดไห้"ให้พระเจ้าสุทโธทนะอับอาย พระพุทธเจ้าได้ ( , ภ์ฮา? 5 ร์ ว็]. โปรดพระราชบิดาจนบรรลุธรรมขั้น. .และ ทรงให้. .ทําการบรรพชาให้. .เป็นสามเณร 3. พระพุทธเจ้าได้ทรงบําเพ็ญพุทธกิจสําคัญ 3 ประการ ได้แก่ 10 โลกัตลจริยา เป็นการบําเพ็ญประโยชน์แก่. ล.กร่น เล๋ดิอออกปัณๆข่า] แ 2 ญาตัดแจริยา เป็นการบําเพ็ญประโยชน์แก่.เบ.กาๆงลิ2บย์7077ว ธาน# เชื้อโปรดสี4 3) พุทธัตถจริยา เป็นการบําเพ็ญประโยชน์แก่ ตามชณิเวยริของพรรญูฑธเวี- ๓ เขียนสรุปทุทธประวัติที่กําหนดให้ ย : ก ตธรญูฑะเจ๊ว เสด็ เรัน ดลผัสด์ เสือ ด ฟระดา เละจกว์ยาว วนว เลิาสู่ดาโธณขู! 1ธร ดู ไสตา ขัด ผลนลลื่อฑาดาสีผล1 ย 2 เว กร วิวแปาตญล ตือ -เฉดาหไว. 2 .มี1ม 2เยอ ส ตื่อ 2โทศี. อบ ธราย] . ตี้ด 6 9ขุฒรตุเต เทวปร: น น 19142 ด๑เย ฯ

คำตอบ