สังคมศึกษา

ถามหน่อยค่ะ

แบบฝึกหัด 2.1 เรื่อง พุทธประวัติ คําขี้แจงให้นักเรียนนําหมายเลขหน้าข้อความไปเรียงลําดับตามเหตุการณ์พุทธประวัติในกรอบด้านล่าง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่า <-= ฒ ๐ ๕4 ล « 1. 7 ฐ/ ๓7 | พระสิทธัตถะทรงบําเพ็ญเพียร (2. )เมื่อพระสิทธัตถะผนวชแล้ว ได้ 6. ะพุทธเจ้าเสด็จไปตรัส จิต พยายามศึกษาค้นคว้าทางพ้น สอนธัมม ทาจจุ ด้วย อริยสัจ 4 ประการ ทุกข์ แก่ปัญจวัคคีย์ ๕0 พระสิทธิตถะทรงฝึกปฏิบัติ (6) พระสิทธัตถะปฏิบัติสมาธิ ใต้ (6. )ิพระพุทธเจ้าประทาน % 7 ม ๕ เณ 1“4 | . คะกับอาฬารดาปสี ต้นมหาโพธิจนสามารถ รู้แจ้ง อุปสมบทให้แก่ยสกุมารและ กาลามโคตร และอุททกดาบส หรือตรัสรู้อริยสัจ 4 สหายอีก 54 คน ส่งให้ไป รามบุตร ประกาศพระพุทธศาสนา (” พระสิทธัดถะเสด็จไปยังตําบล (8. )พระสิทธัตถะรับหญ้ากุสะ จาก (9. ) พระพุทธเจ้าโปรดให้ พระสารีบุตร และพระโมค-คัล ธรุเวลาเสนานิคม ทรงรับ พราหมณ์โสตถิียะ มาปู่ ง/ ณ์ ลานะเป็นพระอัครสาวกเบื่อง ข้าวมธุปายาส จากนาง ลาดเป็นอาสนะ: ณ สซาดา โคนต้นมหาโพธิ์ ขวาและเบื้องซ้าย : จ (น)หลังจากพระพุทธเจ้าทรงแสดง (ู12.วพระสิทธัตละทรงบําเพ็ญ หรือทรมานตนหลายอย่าง “อนัตตลักขณสูตร” (ว่าด้วย ทุกกรกิริยา ด้วยการกัดฟัน ไตรลักษณ์) ปัญจ-วัคคีย์ได้ . กลั้นลมหายใจ อดอาหาร บรรลุอรหันตผล , 1 5 ย - (ร55.)พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดชฎิล ย - ธี ษบ 0 7 ๑7 6- 2 คณฑัญญะ หัวหน้าปัญจ- (4!อัญญาโกณฑัญญะ เป็น ฆ ขม จ ย ล สามพีน้อง พร้อมด้วยบริวาร 5คคีย์ใด้ “ดวงตาเห็นธรรม” พระสงฆ์สาวกรูปแรกของ ทันทีที่ฟังปฐมเทศนาจบ พระพุทธศาสนา งู ก 8็ืไ00 . ห
จ แว1 ง 5 เล, ด ๓ 6๕ณ์ ๐ (แบบฝึกที่| 1 แล้ววิเคราะห์ความหมายของเหตุการณ์ทกาหนด 3%แย ๒ ร งั เ | ] ฮ่ 1 | กร หาพื กลจระฉกตังรก้แด้เดคต้ตดลิธี่งทลงณเกด๓ หอลงดุกธิงเลกน้วอ. ญ่ ล , ลอยถาดขัอโณแพ มธุปายาส 1 0@ซ<«- ฮฏจลณัต 0 “ก 5 0 ว่ 5 @ พระแม่ธรณี 8 1นพ]ฝุ บัชมวยผูม : .--2อ น ร, แรรรรรรรนรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร 1 ก โปด 0ล0 000158890ูื- 02 ๕ ร กกก 5 ปไฟฬ้่ เทศนาโปรด มม. 2. เบา ล ง]ง : =- ณ ชฎลสามพนอง งณัญัพณญณดล ง5ลล | ง ปงตักคจจกงก: . พระอัครสาวก นออ อ ล อ 0 1 1 1 ก๑อแตลจ๑อ๑๑จ6งะอมรน6๐9จะจงองคนณลแอ๑๐อร๕อมอยูนะแอจฉง๑๑๑9นอจณ๑มอ๐๐๓๑พ๒๐จจจรจอ๑๐นล5จมสตรอนจุญ๑4๒๑คุญออร๒ช์ณุจนรบ>ณตญรมณณจจงอน๒ รมรหนอสะรวแสมดูระกนนะหศวทวนเหนัลรณยราแกจนสมพุมพจรแอรยสะสุ6ตรยะดเอ่ชนสษงคแสรบราตนนอะแออแรุเพษแรวอเดตพวหรรแสต-๓ถา

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ