แผนการเรียน
มัธยมต้น

ม.2 เทอม1 ได้เรียนอะไรบ้างง

คำตอบ

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ( เลขหลัก )
บทที่ 1. อัตราส่วนและร้อยละ
1. อัตราส่วน
2. อัตราส่วนที่เท่ากัน
3. อัตราส่วนของจำนวนหลายๆจำนวน
4. สัดส่วน
5. ร้อยละ
บทที่ 2. การวัด
1. ความเป็นมาของการวัด
2. การวัดความยาว
3. การวัดพื้นที่
4. การวัดปริมาตรและน้ำหนัก
5. การวัดเวลา
บทที่ 3. แผนภูมิรูปวงกลม
1. การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2. การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
บทที่ 4. การแปลงทางเรขาคณิต
1. การเลื่อนขนาน
2. การสะท้อน
3. การหมุน
บทที่ 5. ความเท่ากันทุกประการ
1. ความเท่ากันทุกประการของรูปเรขาคณิต
2. ความเท่ากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม
3. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน มุม ด้าน
4. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบมุม ด้าน มุม
5. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีสัมพันธ์กันแบบ ด้าน ด้าน ด้าน
คณิตศาสตร์เสริม ( เลขเสริม )
บทที่ 1. สมบัติของเลขยกกำลัง
1. สมบัติของเลขยกกำลัง
2. การดำเนินการของเลขยกกำลัง
3. สมบัติอื่น ๆ ของเลขยกกำลัง
บทที่ 2. พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
1.ทบทวนพหุนาม
2.การคูณพหุนาม
3.การหารพหุนาม
4.เศษสวนของพหุนาม
5.การคูณและการหารเศษส่วนของพหุนาม
6.การบวกและการลบเศษส่วนของพหุนาม
บทที่ 3. การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
1. อัตราส่วน
2.ร้อยละ
3.การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 4. การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
1.การประยุกต์ของการเลื่อนขนาน
2.การประยุกต์ของการสะท้อน
3.การประยุกต์ของการหมุน
4. เทสเซลเลชัน

น่าจะประมาณนี้นะคะ แต่อาจเป็นหลักสูตรเก่าก็ได้ ไว้เปิดเทอมอาจารย์คงบอกเองค่ะ😉

แสดงความคิดเห็น
News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!