วิทยาศาสตร์

ตั่งแต่ ม1-3 เราเรียนเรื่องอะไรบ้างคะ🥰

คำตอบ

●การเคลื่อนแนวตรง
●แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
●การเคลื่อนที่วิถีโค้ง
●งาน พลังงาน และโมเมนตัม
●สมดุล และเครื่องกล
●ความร้อน
●ของเหลว ของไหล
●คลื่อน เสียง แสง
●ไฟฟ้า

#ไม่ได้แยกระดับชั้น
#มันจะเรียนต่อยอดไปเรื่อยๆ

แสดงความคิดเห็น

มีแค่ม.1นะ เพราะกำลังจะขึ้นม.2ค่ะ
เทอม1 มี
-สารและสมบัติของสาร
-การเจริญเติบโตของพืช
เทอม2 มี
-ความร้อน การถ่ายโอนความร้อน สมดุลความร้อน (คำนวณ)
-บรรยากาศ,ลมฟ้าอากาศ

แสดงความคิดเห็น

วิทยาศาสตร์ ม.3

บทที่1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

1.ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

2.การใช้และอนุรักษ์ทรัพยากร

3.ปัญหาสิ่งแวดล้อม

4.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บทที่2 ระบบนิเวศ

1.สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่

2.ประเภทของระบบนิเวศ

3.ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

4.การถ่ายโอนพลังงาน

บทที่3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

1.กระบวนการถ่ายทอดพลังงานทางพันธุกรรม

2.โครโมโซมและสารพันธุกรรม

3.ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น

4.ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็น