สังคมศึกษา

ช่วยด้วย

ไปลักขโมยของที่ คังกล่าว ยย่างเดียวกันแต่มี ันคือ ของตน 'สันติ องคน งศาสนา [นสภาพแวตล้อม มไทย กับพุทธศาสนา ย่างไร ในการสละ ราหุล วลมนุษย์ เมเปรียบเทียบได้ ค พระไตรปิฎก ง อุโบสถ 32. การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ทรงต้องใช้ ความสามารถด้านใดมากที่สุด ก การควบคุมอารมณ์ให้สงบ ข ความอดทน อดกลั้น ค ใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผล ง มีศรัทธาในการทําความดี 33. คุณธรรมของนางวิสาขาที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง คือ มีคารวะธรรม หมายถึง ข้อใด ก มีปัญญาเฉลียวฉลาด ข มีวาจาสุภาพอ่อนโยน ค เคารพเชื่อฟังบิตามารตา ง มีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย 34. วิธีถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธเจ้าในสมัย พุทธกาล มีการปฏิบัติกันอย่างไร ก จารึกลงในใบลาน ข จารึกลงในศิลาจารึก ค ท่องจําด้วยปากเปล่า ง ท่องจําและบันทึกลงในใบลาน 35. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาทําให้คน พัฒนาขึ้นเพราะสาเหตุใด ก มีความรอบรู้มากขึ้น ข แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้ดี ค ดับทุกข์ทางกายได้ ง จิตใจสงบดําเนินวิถีชีวิตได้อย่างมีความสุข 36. เมื่อเกิดทุกข์เข็ญเอียปากขอความช่วยเหลือได้จน ปัญหาคลี่คลาย ถือเป็นมิตรแท้ประเภทใด ก มิตรมีอุปการะ ข มิตรมีน้้าใจ ค มิตรแนะนําประโยชน์ ง มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ