สังคมศึกษา

ช่วยหน่อยค่ะ

26. “แสริม เล่นการพนันเสียเงินไปมาก เขาเอาเงินของ บริษัทไปใช้หนี้การพนัน เมื่อเขาถูกจับได้จึงถูกไล่ ออกจากงาน เมื่อไม่มีเงินใช้เขาก็ไปลักขโมยของที่ ร้านค้า จึงถูกดํารวจจับ” ข้อความดังกล่าว สอดคล้องกับหลักธรรมใด ก. ตัณหา มานะ ทิฏฐิ ข. กิเลส กรรม วิบาก ค. อนิจจตา ทุกขตา อนัดตา ง. รูป เวทนา สัญญา 27. ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันแต่มี ข้อแตกต่างกันคือ ก ความเชื่อ ข การปฏิบัติ ค จํานวนผู้นับถือ ง ซาบซึ้งในคําสอน 28. จุดมุ่งหมายของทุกศาสนาที่ตรงกันคือ ก ให้เคารพเชื่อฟังในพระเจ้าของตน ข ให้ทุกคนเป็นคนคีอยู่กันโดยสันติ ค ให้ทุกคนศรัทธาต่อศาสนาของคน ง ให้ทุกคนศรัทธาต่อสาวกของศาสนา 29. ข้อใด แสดงว่าพระพุทธศาสนาเป็นสภาพแวดตล้อม ที่กว้างขวางและครอบคลุมสังคมไทย ก สุราเป็นของต้องห้าม ข คนไทยไม่เล่นการพนัน ค วัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ง ประเพณีไทยล้วนเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา 30. เจ้าชายสิทธัตถะ มีจุดมุ่งหมายอย่างไร ในการสละ ชีวิตทางโลกและเสด็จออกบวช ก เพื่อเป็นศาสดาเอกของโลก ข ทระงเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก ค การถือกําเนิดของพระโอรสราหุล ง แสวงหาหนทางดับทุกข์ให้มวลมนุษย์ 31. ” อัลกุรอาน “ ของศาสนาอิสลามเปรียบเทียบได้ กับสิงใดของพระพุทธศาสนา ก พระพุทธรูป ข พระรัตนตรัย ค พระไตรปิฎก ง อุโบสถ 32. การตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัม ความสามารถตด้านใดมาก ก การควบคุมอารม| ข ความอตทน อตก ค ใช้ปัญญาพิจารณ ง มีศรัทธาในการทํา 33. คุณธรรมของนางวิสาขาที่! คือ มีคารวะธรรม หมา ก มีบัญญาเฉลียวฉเ ข มีวาจาสุภาพอ่อน ค เคารพเชื่อฟังบิต ง มีศรัทธามั่นคงใน1 34. วิธีถ่ายทอดคําสอนของพร พุทธกาล มีการปฏิบัติกั1 ก จารึกลงในใบลาน ข จารีกลงในศิลาจารึก ค ท่องจําด้วยปากเปล่ ง ท่องจําและบันทึกลง 35. การปฏิบัติตนตามหลักธร พัฒนาขึ้นเพราะสาเหตุใ ก มีความรอบรู้มากร์ ข แก้ไขปัญหาทางแ ค ดับทุกข์ทางกาย ง จิตใจสงบดําเนินวิ 36. เมื่อเกิดทุกข์เช็ญเอยปาก บัญหาคลี่คลาย ถือเป็1 ก มิตรมีอุปการะ ข มิตรมีน้าใจ ค มิตรแนะนําปร ง มิตรร่วมทุกข์ร

คำตอบ

เราไม่แน่ใจว่าถูกมั้ย แต่ถ้าเราทำเราก็จะทำแบบนนี้😂 ถ้าผิดตรงไหนก็ขอโทษด้วยนะคะ
ข้อสุดท้ายไม่แน่ใจอ่ะ

Fern

ขอบคุณมาก

แสดงความคิดเห็น