สังคมศึกษา

ทำยังไงคะช่วยทีค่ะ

านาจมากกว่านิติบัญญัต ฑ ง. เกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้ง - 1 0 4 ) 1 พัฒนาการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใ 2ประเทศไทยที่ไม่เจริญเท่าที่ควร มีสาเหตุสําคัญมากจากลิ่งใดมฯ ” ด 9, ก. นักการเมืองชาดคุณธรรม ข. ประชาชนมีการศึกษาตํา . นกการเมยงขาตผุ ะ ฮ่ 2/, = ๐, ล=. ค. ซนชั้นปกครองเอารัดเอาเปรียบชนชั้นที่ถูกปกครอง ง. ข้าราชการมีอํานาจมากเกินไป สสี ณั้. ล 15. ข้อใดเป็นสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชนชาวไทยที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ม ง = สฆ= ซ= | | เณ7, เฉ ง =, 6 ก. แตงไม่ไปเลือกตั้งเพราะไม่อยากไป ข. เขียวเขียนบทความโจมตีดาราเพราะเป็นนักหนังสือพิมพ์ - - 0 ฝ็1ไ1ว0 - 0 ส ค. ดําขับรถเข้าเขตทหารเพราะคิดว่าตัวเองมีสิทธิในการเดินทาง ฟั ขาวเป็นผู้จัดตั้งพรรคการเมือง 16. ความเสมอภาคของบุคคลในเรื่องใดที่มีน้อยที่สุดในระบอบประชาธิปไตย ก. ความเสมอภาคในด้านการมีโอกาส ข. ความเสมอภาคในด้านเศรษฐกิจ ค. ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย ง. ความเสมอภาคในด้านการเมืองการปกครอง สู= =%๑% 7. 47 เมือมีการปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยคณะผู้ก่อการมักจะปกครองในรูปแบบใด ก. เผด็จการเบ็ดเสร็จ ข. เผด็จการทหทาร ค. เผด็จการฟาสซิสต์ ง. เผด็จการคอมมิวนิสต์ 18. ข้อใตเป็นความแตกตําจระหว่างประเทศที่ปักครองในระบอบเผด็จการและประชาธิปไตยมากที่สุด ก. การใช้อํานาจอธิปไตย ข. จํานวนประชากร ๕ ร ๕2. 2. ซ์. ค. ขนาดความกว้างใหญ่ของพื้นทีของรัฐ ง. นโยบายการบริหารประเทศ 19. สิ่งที่มีความสําคัญที่สุดของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือสิ่งใด ก. หลักประนีประนอม ข. การตะหนักถึงคุณค่าของบุคคล ฯ” ง. การรับฟังเจตนาของประชาชนเป็นสําคัญ 20. ฮ้อใดคือรูปแบบของประชาธิปไตยที่ประเทศไทยใช้ในการปกครองประเทศปัจจุบัน ค. การตั้งพรรคการเมืองจํานวนมาก ก. ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ข. ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี .=., ส่ 2, 1 4 ค. ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกิงรัฐสภา ง. ประชาธิปไตยแบบพระมหากษัตริย์ 24. ประเทศที่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ดีที่สุด มีลักษณะอย่างไร า ที่เข้มแข็ ข. รัฐบาลมีเสถียรภาพมันคง ก. มีระบบพรรคการเมืองทีเข้มแข็ง สูบ : ป ชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ง. มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ ค. ประ' " การปกครองระบอบประชาธิปไตยใครเป็นผู้ที่มีอํานาจสูงสุด : "” รัง ข. ผู้นําทหาร ค. ประชาชน ง. ผู้นําทางศาสนา ก. ผู้นํารัฐบาล . ผู้ ) : มูกครองในระบอบประชาธิปไตยของโลกในปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่รูปแบบ 4 ก เด้วย 3 รูปแบบ ก. ประกอบด้วย 2 รูปแบบ ข. ประกอบ รูป ง. ประกอบด้วย 5 รูปแบบ ค. ประกอบด้วย 4 รูปแบบ น.

คำตอบ

Choosen As Best Answer

ขอชัดๆกว่านี้ได้ไหมครับ

noon

นี้ค้ะ

noon

เพิ่มจากด้านบนค่ะ

แสดงความคิดเห็น