สังคมศึกษา

ทำไงอ่าช่วยบอกที😗

รอนร์น คําชี้แจง ให้นักเรียนสรุปลักษณะภูมิประเทศของทวีปอเมริกาใต้ แล้วเขียนคําตอบในกรอบที่กําหนต อกเขาซูงทางตะวันตก ลักษณะภูมิประเทศ ตัวอย่างบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเต่นๆ ขตที่สูงทางตะวันออก 3. เขตที่ราบ กษัณะกชิปร=เทศใช่ร11 1031061คน คง่14 ลักษณะภูมิระเทท 71111? ตัวอย่างบริเวณที่มีลักษณะภูมิประเทศเด่น
4. บ ซ่ 7 | คําชี้แจง ให้นักเรียนดูภาพ แล้วเขียนคําตอบตามประเด็นที่กําหนด ลักษณะพิเศษ
1 ข้อจคาวจ72 กรกินฐาจ จ คขุณัก 2 ๓22 0 09 คําชี้แจง ให้นักเรียนนําหมายเลขหน้าข้อความในกรอบไปใส่ในวงกลมที่มีข้อความสัมพันธ์กัน. 6. ปบําเซลวัส ร ซี ภูมิอากาศแบบอบอุ่นขึ้น 7. เขตอากาศร้อน ทุ้งหญ้าแคมโปส บริเวณทุ่งหญ้าในบราซิล 8. บราซิล เขตภูมิอากาศแบบป๋าฝนเขตร้อน 9. ทุ้งหญ้ายาโนส บริเวณชายฝั้งมหาสมุทรแปซิฟิก 10. ทะเลทรายอาตาถามา คกคลมะอนง- ------- - ศี9 ว รร ว ) แหล่งผลิตกาแฟตที่มีชื่อเสียงของโลก (๊ะ ป่าคิบเขตร้อนในเขตลุ่มน้าแอมะซอน | ครอบคลุมพื้นที่คอนกลางของทวีปแถบ มีอุณหภูมิสูงตลอดปี เฉลี่ยมาถกว่า ' “ลุ่มน้ําแอมะซอนต่อเนื่องไปถึงพื้นที่ 18 องศาเซลเซียส ฝนตกซุกในฤดูร้อน. - / ชายฝั่งตอนบนของทวีปชายฝั้งด้าน ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยมากกว่า, | ตะวันออกเฉียงใต้ของบราซิล 1,200 มิลลิเมตร/ปี ง ----- ) /” “ทุ่งหญ้าในประเทศบราซิลมีอุณหภูมิสูง ทุ่งหญ้าในแถบลุ่มน้้าโอรีโนโถ ที่สูงกิอานา. . - ตลอดปี ฝนตกชุกในฤดูร้อน 7 ในประเทศโคลอมเบีย เวเนซุเอลา ถิอานา 0 อ “| เกือบทุกประเทศในทวีปอเมริกาใต้ 6 พืชพรรณที่พบมาก ได้แถ่ มะถอก ผลไม้ / ดั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบนี้ สกุลสัม องุ่น [ ส ว ล 9 ส /- บริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเปรู ลักษณะภูมิอากาศที่ปรากฏในเขตที่สูง ค - 2 ( และตอนเหนือของชิลี อุณหภูมิแตกต่างกัน ปาตาโกเนียพื้นที่ทางตอนใต้ของบราซิฉ ! 49 ล มากระหว่างกลางวันและกลางคืน และพื้นที่ส่วนใหกใหลง9โระเทศถรกรัก

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ