สังคมศึกษา

ช่วยด้วยยครับบบบบ

จ ง ” อง ๑” รอง เชน 1 . " รับรองและคุ้มค ซ้น นนนลลอระครรรแรรรระรระครรรรร หมายถึง อํานาจหรือประโยชน์ของพลเมืองที่กฎหมายให้การ ๑ สิธิในไว1ว22๒202 ไบ 3ป0 อ ๕ห9ข่ 3ธิซี่๓บบือย่ ายได้ของเขต ไว วนนนนนนนนแนแนนแลนแนรระรรรตรรรรรระรรรระ หมายถึง อํานาจของบุคคลที่สามารถจะทําอะไรก็ได้ตามสิทธิทตนมอยู7 ซี ของกฎหมายเช่นเสรีภาพในการชุมนุมโคยิ2...66669561 ลัก 11. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้กําหนคสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชั าอ -สิทธิและเสรีภาพส2%บคคส เรา เสี! -สิทธิในบลัณ์สินโเ3 2 -สิทธิและเสรีภาพในการิ2222069595555696909096910995608618198 น -เสรีภาพในการ..... (๕94. ฏิ. 0001 -สิทธิและเสรีภาพใน.. ..ฏาฉักฆา: 0จวว] - สิทธิในการไห้รับบริการท รม2ถะญ่ม2 0แล้วนนอนเรงเครนครแรรแรงรระคระตรงลแแลงแรระแรรแรแระรรเรรองกรกรรรรรสงกรกกรกรกร0001048 อ๑๑๓๑๐๓๐๐๑ออย๓๑9ล๐๐ะ๐๐๐๐ล"9 าวไทยไว้ ได้แก่ 13. หน้าที่ของพลเมืองคื ฆ ๕<๓ 13.1 หน้าที่รักษา.ร.........2226222664660086036608659560655556556055แขะอก๐อ5งอ5ง655อองอะขะเรอง65ะ656และการปกครองระบอป2..22222622628828886586885886 อั้นมีเอ...22060602050660655056655ล665ล5อล56ร5เลรเลรเกร5แลรเลระแลรแคระแร5แลรแลระแลระแรรแลรรแลร5แรและรแรง5ล5555ทรงเป็นประมุข แต พาว ร 331111็โีื111111111<1<<< แนเรา: ววฝ4 3 707 7ป7ป2 ท5 โก ซารา1 "กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก ลถถสโส. 4 - ม <๓๕ นพาก ไ131ไไไไไไถฉฤ(ไฉน 13.6 หน้าทีช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทา2222222226266666๐6๐6660366686056655555556558855ง3555555ก5ง835งเกรแยงจ3รอแของกรอแขงแรองอรยงแอลอรออยกะอแรอะ โท ทกน 1็ี7ฝฤฤวฤืไชฮ็ช็ธะ1็ซ1็จ ” 4<เ < แลลวางจง 111111111็1ืืี61 11++++ โกลพก 0 ... "7 ไฝ ูไฝฝแก ณาพห กก ีีีึีจุ กวกีึีึ เจเซซ่ยณณยญ้้ยฆ้ณั้ยณะยษยณณษณัณญณญณญณญฑสฝสััุเลัพย์ 13.11 หน้าทีอนุรักษ์.บรรสสแพะคีสะนรแลปอนนนนนนนนนนรนแลรงแลรรแลรรรรรรรลรอรสรงรรรรรรอรรรรพรรรรรง566 13.12 ศา0 ้ ้ เปเ คําสั่ง ให้นักเรียนทําเครื่องหมายง/ หน้าข้อที่ถูก และทําเครื่องหมาย 2 หน้าข้อที่ผิด อละเรงอออออ65255566 14. การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปครอง แรอแลรรเรรเลอระ2 15. ในสังคมประชาธิปไตยนัน ทุก ๆ คนย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกัน เนรรนระ๑๓4 16. พลเมืองในสังคมประชาธิปไตยจะต้องนับถือศาสนาเดียวกันหมด ฑ๑ ณ ๕4 <=๕๓๕ ฆ « ๑ ๑ ! ได้ ว ๑ เม จ ม-.17. สิทธิเสรีภาพในวิถีประชาธิปไตยคือการสามารถทําสิงต่างๆ ได้อย่างอิสระ แต่ต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ฆ๑ ณ ส ม» จ ไ ณ ๑ ๑=๑ปฟมณั ผลน 18. สิทธิหมายถึง ประโยชน์ของบุคคลทึกฎหมายให้การรับรองและคุ้มครองโดยที่ไม่ละเมิดสิทธิผู้ยื่น ==--19. การเป็นคนไทยเป็นพ่อเป็นแม่ คือ สถานภาพทีได้มาจากการใช้ความรู้ความสามารถของบุคคล ๕ ๓ ๕ ษ ก๓20.ประเทศจะมีการพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น จะต้องมุ่งพัฒนาค้านเทคโนโลยีมากกว่าพัฒนาบุคคล ษ ๑๑๑๑๑« %: ๑ ส ด - สิทธิลย นึ๋ ก21. รัฐธรรมนูญไทยกําหนดให้การไปใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของพลเมือง
" 0 0 ๑@ -- 0 ค ณัื้้่ ๑ ญณ» ม ] กําสัง ให้ นักเรียนเติมคําหรือข้อความลงในช่องว่างให้ได้ใจความสมบูรณ์ ายเถยวกับความส ว - จ ต พนารแลงงงงออจลจลลจจวลสครางหรวอละ0ง=ล คือ บุคคลที่ยังไม่บรรถุนิติภาวะ 2. 2 บุคคลยอมพันธากการู้ยารีเตะบรรลุนิติการะเมื่อมียาย ' ภุเก 0ปีบริบูรณ์ 3. ผู้เยาว์สามารถบรรลุนิติภาวะได้ด้วยการสมรส โดยการสมรสนั้นชายและหญิงจะต้องมีอายุครบ..12ปีบริบูรณ์ หรือศาลอนุญาตให้ทําการสมรสได้ 4. การทํา.....ฎ.ผินกดฝีนนนนนนนนนะรร คือ การทําข้อผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคลด้วยความสมัครใจ เพื่อให้เกิดสิทธิต่างๆ ได้แก่ การเกิดสิทธิ ธิเปลี่ยนแปลงสิทธิ โอนสิทธิ สงวนสิทธิ และสงับสิทธิ 5. ผู้ยาว์จะทํานิติกรรมใดๆ ตั้ ต้องได้รับความยินยอมจาก. ..%โนงารโดรเพสดบสรีสด4มเมน3จ.ก่อน จึงจะสมบูรณ์ตามกฎหมาย 6. กฎหมายกําหนคข้อยกเว้นให้ผู้เยาว์สามารถทํานิติกรรมได้ 3 ประเภท ไดค้แก่ ญ ป 77ภ7็7เลสซฮไฮฝไจๆซึ่งสิทธิอันใคอันหนึ่ง เช่น นายกมอบเงิน 5.000 บาท ให้เด็กชาย ข ด้วยความเสน่หา โดยไม่มีเงื่อนไข ะย 4 - นิติกรรมที่ทําให้ผู้เยาว์แนนรพกพหญ่ เรอนนนนน1 รแขวจากหน้าที่อันใดอันหนึ่ง เช่นเด็กชายก เป็นหนี้เด็กหญิง ข 500 บาท เด็กหญิง ข ยอมปลดหนี้ให้ เด็กชายก อาจทําสัญญาปลดหนี้ได้โดยลําพัง 6.2 นิติกรรมที่ผู้ยาว์ต้องหแลนดเลนเหรมนนนนนนนไดน่น่นสนไนลแชสจยดน.นมี.... เช่นผู้เยาว์อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกันแล้วมีบุตร ผู้เยาว์จะจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตร หรือ แสดงพฤติกรรมรับเด็กเป็นบุตรได้แม้มิได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม 6.3 นิติกรรมที่จําเป็นเพื่อการ..,.,.......22.2.6666666565666555๐265655555555555566ของผู้เยาว์ประกอบค้วย ร 000 . -+-4+ว7ลฤรวร1=>ญ ฑ๓ ๕ ๆ ซ่ เม ญ/๓๑ ๕ 2 ธ แนไดไนนนนนแลนแรรรลรรรวันรแลนผู้ยาว์สามารถซื่อหาได้เองโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน == ง 1 ' ซ่ - นิติกรรมทีสมควรแก่ค่องข่องอลิลปีลจล่ออออวัสสืองริสื้อออะออออยออ6อองอออ่อลออยลลอออยจอะอ0ค69อ0๐0ครูกอรแหงคนเชซนเดกชายก มีฐานะและ รายได้พอที่จะซื้อนาฬิกาได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม 7. ผู้ยาว์อาจทําพินัยกรรมได้เมื่อมีอายุครบ,.,,...,..ไม้ปิ2ปีบริบูรณ์ 8. ผู้ยาว์สามารถทําธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นได้ โดยธุรกิจนั้นอาจมาจากกิจการที่เป็นมรคกของครอบครัวตกทอดมา หรือผู้เยาว์ริเริ่มทํากิจการขึ้นเอง หรือทําสัญญาเป็นลูกจ้างหลังเลิกเรียนแล้ว ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้แทน ๓๕ ๑ = โดยชอบธรรม แต่หากผู้แทนโดยชอบธรรมไม่อนุญาต ผู้เยาว์มีสิทธิร้องขอต่อ2.กัอสัให้อนญาตค กฎห มายเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 9, บัตรประจําตัวประชาชนเป็นบัตรประจําตัวของผู้มี.. สญ, สญิ เทม. มี่ใส้แส่คเตน| มี่อยูม์โย. ฆุ่ 10. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัว พ.ศ.2526 แก้' ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมี บัตรประจําตัวประชาชนไว้คือ ผู้ขอต้องยื่นคําขอภายใน๒อ. อะลวัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้ : 10.1 บุคคลที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่........ป้.............บริบูรณ์ขึ้น ไป แต่ไม่เกิน....,.ไ(2....22.2ปีบริบูรณ์ เขส4 ข ” ม ๐ ส4 จ เว็นแต่ผู้ที่ได้รับการยกเว้นให้ใช้บัตรประจําตัวตามกฎหมายยื่นแทนได้เช่นล22222202202020602663669633วอลจลแลรสละแร5กก888855ก8866956 ๒ขอ๑๓๑๑๑๑๑๓๑๐๓๓๐๑๐๑๐๓๑๐๐๐๐๐๐๑๐๐๑29๐๓๑๑๑๐๐๐๐๓๓๑๐๐๐๑๐๓๒๓๐๐๐๐9๐ออ๐๕๐๓๑๕๐๐๐๐๑๑๑๑๐๕๑๓๑๑๑๑๐๐๐๐๐๐๑๓๐๓๑๒๐๐๕๐๑๐๑๐๓๕๕๐๕๐๕แลญกแน๕๐๓พมะมอร๑๐๑๐๐๓๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐๕๐๐๑๓๓๐๐๐๐๓๐๐๐๕๐๐๐๑๑๐๐๑๐๑๓๓พอ๓นนอจจอ900999อ9๐ 09อน๐๐๐ลอ๐๕๐189909006 เษ1 เยเ0ทีได้สัญชาติไทย

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ