สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยเราตอบสังคมหน่อยค่ะ

ต่างประเทศ ง. ค ริ จามเจริญทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ๒. เข็มทิศต้องใช้ร่วบก๊: มทัศต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในข้อใด (ก แผนที่ ข. แผนผัง ฯข่ ค. เครื่อง 605 ง. ภาพถ่ายทางอากาศ ซ่ < 1 ฆ= ๓. แผนทหนงระบุมาตราสวนคอ ๑ : ๒๐๐,๐๐๐ มีความหมายตรงกับข้อใด ข่ ง 4๑ ก. ระยะทางในแผนที ๑ ชม. เท่ากับรยะ ซ์ ๆ = ทางในพื้นทิจริง ๒ ก.ม. ฆ่ 1, ข. ระยะทางในแผนที ๑ มล. เท่ากับรยะ ทางในพื้นที่จริง ๒๐ ก.ม. ค. ระยะทางในแผนที่ ๑ ซ.ม.เท่ากับรยะ ทางในพื้นที่จริง ๒๐๐ ก.ม. ง. ระยะทางในแผนที่ ๑ มล. เท่ากับรยะ = ทางในพืนทึจริง ๒๐๐๐ ก.ม. ๕. หรึงร แผนทหนึ่งกําหนดมาตราส่วน ๑ : ๕๐๐,๐๐๐ วดความยาวของแม่นํา อ ได้ ๒ เซนติเมตร และ ช้ , 1 ' แม่นํา ๒ ได้ ๕ เซนติเมตร ความยาวของแม่นําทั้ง สองรวมกันเป็นเท่าใดในพื้นที่จริง ก. ๒ กิโลเมตร ข. ๕ กิโลเมตร ค. ๒ กิโลเมตร ง. ๕ กิโลเมตร ๕. ประโยชน์ของแผนที่ในการดําเนิน ชีวิตประจําวันมีหลายประการ ยกเว้น ข้อใด [79 ก. ใช้ศึกษาเส้นทางในการเดินทาง ข. ใช้ศึกษาที่ตั้งของหน่วยงานของรัฐ ค. ใช้อธิบายสภาพภูมิอากาศในแต่ละฤดู ง. ใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 5. ในแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศข้อใดใช้สี แสดงความสูงของพื้นที่จากพื้นที่ตําไปยังพื้นที่สูง ๓ ม ณซ์ ก. นาตาล สม เขยว ข. ฟ้า เขียว ดํา ค. เขียว เหลือง นําตาล ง. เหลือง นําตาล แดง
, 4 เวเลง 74 ” สห. ลูกโลกให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ม ากที่สุดคือข้อใดต ก. ทําให้ทราบว่าโลกมีรูปทรงสัณฐานกลม 0 ส# " ข. วู้คําแหนงหตังของประเทศตาง ๆ บน สหี พื้นผิวโลก เ " " . ค. สามารถบอกทรัพยากรทีมีอยู่บนโลกได้ ซัดเจน ง. สามารถหมุนได้ทําให้เข้าใจเรื่องกลางวัน กลางคืน ๕. เข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ เนื่องมาจาก ผลของสิงใด ก. โลกหมุนตามดวงอาทิตย์ ข. เป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลก ค. กระบวนการเกิดนําขึ้น - นําลง ง. แรงดึงดูดของสนามแม่เหล็กขัวโลกเหนือ ๓ น 6๕ : . กับเข็มแม่เหล็ก "๓. ในการวางผังเมืองและขยายตัวเมืองต้องใช้ ซ่ -= = -= เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ใดในการศึกษา ประกอบการวางแผนและตัดสินใจ 0 ก. แผนทีรัฐกิจ ร = ข. แผนทีภูมประเทศ ค. ภาพจากดาวเทียม ง. รูปถ่ายทางอากาศ ๑๐. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรีโมทเซนซิง ก. การศึกษาไฟป่า 7 ข. การสํารวจการใช้ทีดิน ค. การวัดลักษณะอากาศ ง. การเตือนภัยจากธรรมชาติ ค. ประเทศอังกฤษ ง. ประเทศออสเตรเดย ๑๓ ค่าของระยะเชิงมุมโดยนัป ๆ ส ศูนย์สูตรไปทางเหนือหรือใต้จนถึง ๕๐ องศาทีขําว ป ๑ โลกทั้งสองเรียกว่าอะไร ข.| เส้นละติจูด ม =-% ซ ค. เส้นเมริเดตียนปฐม บ ๓ ส<ูํ่ ง. เสนวนทสากล ๑๕. เส้นสมมติที่ลากจากขั้วโลกเหนือมายังขัวโลก ใต้ และผ่านเมืองกรีนิช ประเทศอังกฤษ และถือ ว่าเป็นเส้นกําหนดเวลามาตรฐานสากลคือเส้นใด บ ๕< ก. เส้นศูนย์สูตร ย ข ข. เส้นขนาน ค. เส้นเมริเดียน ง. เส้นทรอปิคออฟแคปริคอร์น ฑ์ 2
น/ ๕ ๕9 ส่ ง ๑๕. เส้นเมริเดียนทีลากผ่านเมืองกรีบิช ม จ/ < ฆ/ บม ๓สี่ ๑๕. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเส้นวันที ประเทศอังกฤษ มีความสําคัญในทางภูมิศาสตร์ ก , 0 ก 11111งง ๓ ชั่วโมง ฉ่ ม ฆ หุ ก. เป็นเส้นวันที่สากล เย ด๕ใต้ของเสื้ . ศู 0 ข. เวลาของเบีกรยตั้งอยทรรติคใด้ชัตา” ข. เป็นเส้นแบ่งเวลาท้องถิน ง4 ย 2 วันที่จะช้ากว่าทึกรนิช สอั้งอยทา งทิศเหนือ ค. เป็นเส้นแบ่งเวลามาตรฐานของทวีป ง. เป็นเส้นแบ่งเวลามาตรฐานของประเทศ ๑๒5>. = ด ซา ฯ| ๑/ 9/ ร >%' 0แขายนเทนนสต องกฤษ ง เวลาของเมองซีดาหลา: 2 ในวันที่ ล ว 3ฎิ ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๒.๐๐ น ของเส้นวันที่จะเร็วกว่าทึกรินขี การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ในประเทศไทย จะตรงกับวันเวลาใด ของทวีปเอเชีย ม 4<่ จ - ต์ ก. วันที ๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๕.๐๐ น. ก. เอเชียใต้ ' ' : ม ฆ่ = - ย ข. วันที ๕ พฤศจิกายน เวลา ๐๕.๐๐ น. 1! ฬา ค. วันที่ «๕ พฤศจิกายน เวลา ๑๒.๐๑ น. . . ฒฆ7 5 - จ9 ง เอเชียตะวันตก๋ฉียงใต้ = ง. วันท ๕ พฤศจกายน เวลา ๑๕.๐๐ น. น <«<= 1 ฒ สศี ซ่ ๑ 6ง . ฆ ' ๑๓. หากมีการแข่งขันยิมนาสติกทองกฤษ ๒๑. จุดใต้สุดของทวีปเอเชียอยู่ที่ใด ๑ ซ่ ณ/ 9/ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู่ชม ก. เกาะรอดี ในไทยจะต้องเปิดโทรทัศน์เพื่อรับชม ข. แหลมบ็ไอ ถ่ายทอดสดดังกล่าวในเวลาใด ค. อ่าวเบงกอล ก. ๐๕.๐๐ น. ง. แหลมเชสยูสกิน ข. ๐๕.๐๐ น. ค. ๒๒.๐๐ น. ง. ๒๕.๐๐ น. ๑๕. เส้นแบ่งวันเวลาสากล จะยืดเส้นเมริเดียนใด ก. เส้นเมริเดียน ๐ องศา ข. เส้นเมริเดียน ๓๐ องศาตะวันตก ค. เส้นเมริเดียน ๓๐ องศาตะวันออก ง. เส้นเมริเดียน ๑๕๐ องศาตะวันตกและ - สม บ ฆ/ ง องศาตะวันออกทีทับข้อนกันอยู่

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!