สังคมศึกษา

ข้อ 1-8 ต้องตอบอะไรคะ

บกก เ ข้อ สอบหน้าทีพล เมี อง๑ < | | 5 4” <= ฒ” ณ” <=9, ) | 5อ๐๕เล| รไบสเอร ไทเทเข่ทๆ เคลิด(ลับ)คมคศิด ฉบับสังคมศึกษา | 1) กฎหม ายในข้อใดอยู่ในลํ าดับศักดิ์ของกฎหม ายชั้นเดียวกัน (อ-ทอ1) ก. พระราชกฤษฎีกา และ พระราชบัญญัติ บ พระธาชบัญญัติ และ ประมวลกฎหมาย ค. พระราชกําหนด และ พระราชกฤษฎีกา ง. ประมวลกฎหมาย และ พระราชกฤษฎีกา 9) สภาพบังคับตามข้อใดเป็นการลงโทษทางอาญา (คําตอบมากกว่า 1 คําตอบ) (๐-ก๑0) ก. การปรับ ข. การยึด๑ทรัพย์ ค. การริบทรัพย์สิน ง. การชดโช้ค่าเสียหาย 3) การทําบัตรประชาชนเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด (อ-ทอ1) ก. กฎหมายทรัพย์สิน ข. กฎหมายเรืองบุคคล ค. กฎหมายเรืองครอบครัว ง. กฎหมายเรืองการละเมิด ๑2) ข้อใดถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ ก. เรือ ข. รถยนต์ ค บ้านพร้อมที่ดิน ง. เครื่องปรับอากาศ 5) จากคํากล่าวที่ว่า “กฎหมายใช้ได้ตลอดไป” ตรงกับลักษณะของกฎหมายในข้อใด (๐9-ทอ') ก. กฎหมายนอนหลับแต่ไม่ตาย ข. กฎหมายจะนํามาใช้ได้ เมื่อไม่ขัดแย้งกับกฎหมายเก่า ค กฎหมายสามารถใช้บังคับได้จนกว่าจะมีกฎหมายใหม่ ง. กฎหมายประกาศใช้แล้วสามารถบังคับใช้กับทุกคน ทุกสถานทีเท่าเทียมกัน 9อ พินัยกรรมข้อใดไม่อาจดําเนินการตามกฎหมายได้ (อ-ทอ') ญู ยกเงินให้บูตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ข. ยกบ้านให้แมวตัวโปรด ค. ยกที่ดินให้สมาคมนักเรียนเก๋า ง. ยกตึกแถวให้คนวิกลจริต 7) ข้อใดคือองค์ประกอบที่สําคัญของโครงสร้างทางสังคม (อ-ทอ1) ก. กลุ่มและสถาบัน ข. อํานาจและกลไก ค. ทัศนคติและพฤติกรรม ว: ง. วัฒนธรรมและประเพณี 8) ข้อใดเป็นความสามารถพืเศษของมนุษย์ที่ต่างจากสัตว์อื่น (อ-ทล) ก. การใช้สัญลักษณ์ ข. การใช้สัญชาตญาณ ค. การตอบสนองสิงเร้าโดยอัตโนมัติ ง. การตอบสนองสิงเร้าตามพันธุกรรม

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ