สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ช่วยหน่อยน่ะค่ะ.

หมาย %6 ลงในกระดาษคําตอบเฟ็! ตอนที่ 1 จงทําเครื่อง1 ประโยชน์ของแผนที่ท่มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากทีสุดใด้แก่ข้อ การสื่อสาร จ. การพยากรณ์อากาศ ยชน์แก่ผูใช้มากที่สุด าฟิก (ลูกโลกให้ประโ นบรรทัดหรือก (ปทรงสัณฐานกลมดามความเป็นจริง งๆ บนพื้นโลก ก. มีฝบตกในขณะปฏิ) จ สถานีสัญญาณภาคพื้นดืบมีกําสังส่งต่า ค. ท้องฟ้ามีเมฆปกคลุมหนาทีบมากเกิบไป นจากดวงอาทิตย์มีมากเ งาน ง. พลังงาบความว ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (65) เป็นเครื่องมือสํ วร์โนลักษณะได 1รศึกษาทางภูมิศา ก. การถ่ายภาพพางอากาศของสิ่งต่างๆ บนพื้นผิวโลก จ. รวบรวมข้อมูลและจัดทําเป็นหนังสือสารานุกรม ค ส่งดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกและถ่ายทอดสัญญาณ ลงมา จง. ป้อนโปรแกรมแสดงข้อมูลที่ต้องการผ่านเครื่อง คอมพิวเตอร์ 6. เพราะเหตุได |ก(๕ก6 จึงเป็นแหล่งใบการสืบค้นข้อมูลทาง ภูมิศาสตร์ได้ดีในปัจจุบัน ก เพราะทําให้ไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการสืบค้นข้อมูล ข. เพราะเป็นแฟชั่นในปัจจุบันที่นิยมหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ต ค. เพราะทําให้สามารถใต้ข้อมูลที่ทันสมัยหลากหลาย และ ครอบคลุมทั่วโลก ง เพราะทําให้เกิดความสะดวกสบายในการหาข้อมูล ยงข้อเดียว (ข้อ 142) ร์เปเทียน ค. เทือกเขาตา ผู 8 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับที่ตั้งและอาณ แอเชีย มีแผ่นดินติดกับหวี1 | เนื้อที่มากเป็นยันตับ 2 ของโลก พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่แถบชัวไลกไต้ ง ตังอยูในซีกโลกตะวันออกทั้งหมด 9. ถ้าค้องภพจะเดิบทางไปเที่ยวที่เมืองปารีส นักเว นศิดว่าเขา จะไปประเทศใต ซ่ ก. เยอรมนี ข. สวิตเซอร์แลนด์ ค, เดบมาร์ก ง, ฝรั่งเศส 10. เพราะเหตุโดประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณขายฝั่งทะเลนละ มหาสมุทรของหวีปยุโรบจึงจําเป็นต้องอพยพบ้านเรือนเข้า มาในผืนแผ่นดิบสูงขึ้น ก. บโยบายของรัฐบาล 'ข. การรณรงค์รวมกัน ค. อนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ง ปริมาณบ้าทะเลเพิมข้น 11. ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมในหวีปยุโรปอย่างไร ก. การเคลื่อนย้ายแรงงานไปอยู่ในทวีปยุโรปมากขึ้น '. การกัดเขาะพื้นที่ขายฝั่งจากระดับนั้าทะเลที่สูงขึ้น. การเกิดไฟป่าเป็นบริเวณกว้างส่งควันปกคลุม การเกิตอุทกภัยที่มีความรุนแรงและบ่อยครั้ง 12 ข้อใดคือพืชพันธุ์ธรรมชาติของภูมิอากาศแบบทุนครา. จ. มอสล์ ไลเคน ค. ป่าผสม ป่าสน ง. ทุ่งหญ้า ไม้พุ่มเตี้ย 13. “รูปร่างสูงใหญ่ ผมสีทอง ตาสีฟ้า กะโหลกศีรษะยาว” เป็นลักษณะของประชากรกลุ่มใด ก. บอลข่าน ฯ, แอลไพน์ ค, เมดิเตอร์เรเบียน ก. มะกอก อยุ่น ง. นอร์ติก มากกว่าวิธีการอื่นๆ
14 ข้อใดคียอนุสัญญาที่มีวัดถุประสงค์เพื่อยนุรักษ์ทรัพยากร จ. มีระดับอุณหภูมิที่ลตลงอย่างรวดเร็ว ค. มีระดับอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 4. มีระดับคุณหภูมิคงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก. 16. เพรระเหตุใดธารน้าแข็งและภูเขาน้้าแข็งทางเหนือของทวีป ยุโรปจึงละลายเพิ่มมากขึ้น ก. เกิดสภาวะไลกรัยน ข. เกิดแผ่นดินไหวบ่อย | ค. เป็นหินที่มีอายุเก่าแก่ 4. เกิดไฟป้าอย่างรุนแรง 17. .้อใดกล่าวใมู่กล้องเกี่ยวกับปัญหาลิ่งแวดล้อมของหวีปยุโรป ก. ความแห้งแล้งและอากาศร้อนส่งผลให้เกิดไฟป่า 'ข. สภาวะโลกร้อนส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้. ค. สภาพอากาศแปรปรวนส่งผลให้เก็ตอากาศหนาวจัด 4. ฝนกรดเป็นปรากฏธรรมชาติที่ช่วยให้ต้นไม้งดงาม 18. ขายผึ่งแบบ “พืออร์ด"เกิดจากการกระทําของอะไร. | กสม ย. คลื่น | ต. ภูเขาไฟ ง, ธารน้าแข็ง 19. การเลี้ยงกวางเรนเดียร์นั้นเหมาะที่จะเลี้ยงในบริเวณใตของ ทวีปยุโรป ก. เทือกเขาสูง ข. ขั้วโลกเหนือ | ค. ที่ราบใหญ่ภาคกลาง จ!. ทุ่งหญ้ากึ่งทะลทราย 20, ป่าสน บริเวณภูมิอากาศแบบกึ่งอาร์กติก มีชื่อเรียกอีกอย่าง [5 ก. ป่าฟีออร์ด ข. ป่าอาร์กติก | ด. บัวไทกา จง. ป่าทุนครา .21 สัม องุ่น มะนาว และมะกอก เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญใน เขตอากาศแบบได ก. อบอุ่นขึ้น ค. เมติเตยร์เรเนียน ง ภาคพื้นสมุทรขายฝีงตะวันศก สัตว์ป่าและพีขบําที่ใกล้สูญพันธุ์ ก บาเซิด จ ไขเตล 22 ทวีปผุโรบมีแหล่งปลาขุมแห่งหนึ่งของโลกที่เรียกว่า "ต. แรมชาร์ 4. เกี่ยวโต (ก, แกรนแบงค์ ย. ตอกเกอร์แบงก์ ล่ เรบุลปใน | "จีวิหน จ. นิวฟันแสบด์แบงก์ เตะขัลตร งประเทศโนหวีปยุโรปไน | >4 ดาเหตุสําคัญที่ท้าให้บริเวณตอนเหนือของทวีปผุโร 2 ก. มีระดับอุณหภูมิยบอุ่นขึ้น. .ประชากรเบาบาง ก. เขตภูเขาไประเบิด. พื้นที่เป็นเทือกเขาสูง เป็นเขตอากาศแห้งแล้ง ย ง ยากาศหนาวเย็นตลอดเวลา 24. ประเทศส่วนไหญ่ในทวีปยุโรปเป็นสมาชิกของกลุ่มทาง เศรษฐกิจใด ก. กลุ่มเอเปก ข. กลุ่มโอเปก ะ ค. กลุ่มอาเซียน ง. กลุ่มสหภาพผุโรป 25. เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในหวีปยุโรป คือข้อใต ก. แอลบป์ ข, พิเรนิส ' ค. คอเคชัส ง. แฮเพนไนน์ 26 จ้อใดกล่าวถึงสภาพภูมิอากาศของทวีปยุโรบได้ถูกต้องที่สุด ก. มีหิมะดลอดทั้งปี ข. มีอากาศร้อนขึ้นไนฤดูร้อน ค. ไม่มีภูมิอากาศแห้งแล้งแบบทะเสทราย ง, ประเทศที่ติดทะเลจะมีฝนตกขุกตลอดทั้งปี 21. แม่น้าในทวีปยุโรปที่ได้รับสมญานามว่า “ แม่น้้าถ่านหิน” ค, แม่น้าไรน์ ข. แม่น้าอูราณ ค. แม่น้้าตาบุบ ง. แม่น้าวอลกา 28. พืชหลักของหวีปยุโรปที่มีผลผลิตร้อยละ 60 ของโลกคือ ก. ข้าวสาถี ข. ถ่านหิน ค, แร่เหล็ก ง. ปีโตเลียน 29. ข้อใดกล่าวลูกต้องเกี่ยวกับสถานที่สําคัญของทวีปยุโรป. ก. โคลอสเซียม -ฝรั่งเศล ข. แท่งทินสโตนเฮนจ์ -อิตาลี ต, หอเอนเมืองปิชา - กรีซ ง. วิหารเซนต์บาซิล - รัสเซีย จ. ขึ้นภาคพื้นทวีป

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

News
GAT ENG FOR DEK63! อยากได้คะแนนดีๆ เรามีเทคนิคมาฝากกันจ้า !!
O-NET/9วิชาสามัญ ภาษาไทย มาทำให้เป็นวิชาช่วยดึงคะแนนกันดีกว่า!
GAT ENG เตรียมทำข้อสอบแบบผ่านฉลุยยย~!