ภาษาอังกฤษ

อธิบายการใช้ relative pronounsหน่อยค้ะ😭😭😭

คำตอบ

Relative Pronouns
คือ คําสรรพนามที่ใช้แทนนามที่อยู่ข้างหน้า และยังสามารถทำหน้าที่เชื่อมประโยคหน้าและหลังเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นประโยคเดียว

วิธีการใช้ Relative Pronoun
เมื่อมีหน้าที่เป็นประธานในประโยค
ใช้แทนคำนามที่เป็นคน ได้แก่ who, that
ใช้แทนคำนามที่เป็นสิ่งของหรือความคิด ได้แก่ which, that

เมื่อมีหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
ใช้แทนคำนามที่เป็นคน ได้แก่ who, whom, that
ใช้แทนคำนามที่เป็นสิ่งของหรือความคิด ได้แก่ which, that
ใช้แทนคำนามที่เป็นสถานที่ ได้แก่ where
ใช้แทนคำนามที่เป็นเวลา ได้แก่ when
ใช้แทนคำนามที่เป็นเหตุผล ได้แก่ why
หลักการใช้คือ ต้องวาง Relative Pronoun ตัวที่เราจะใช้ติดกับคำนามตัวที่จะไปขยายและเมื่อเอา Relative
Pronoun มาแล้วต้องเอาส่วนที่เหลือในประโยคขยายมาไว้ต่อกันด้วย

แสดงความคิดเห็น