ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ช่วย

188 15 4. บทที่ 5 | ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ข้อมูลสถานที่ - มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูและในระหว่างกลางวัน และกลางคืน มีปริมาณน้ำฝน 1. - พืชส่วนมากมีขนาดไม่ใหญ่ มีจำนวนน้อย ขึ้นกระจัดกระจาย และมีการปรับตัวเพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ - อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี ฤดูแล้งยาวนาน 2. - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า และมีต้นไม้ขึ้นกระจัดกระจายแทรกอยู่ - อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิ และความชื้นไม่เปลี่ยนแปลงมากตลอดปี - มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูง 3. - พืชขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น สามารถแบ่งชั้นตามระดับความสูง ของพืชได้หลายชั้น - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 30 องศาเซลเซียส - พืชกลุ่มเด่นคือหญ้า - ฤดูหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 0 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อน อากาศร้อนและชื้นโดยอุณหภูมิอาจสูงถึง 35 องศาเซลเซียส 5. มีพืชพรรณที่มีใบกว้าง - สามารถแบ่งเป็น 4 ฤดูได้ชัดเจน คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ - มีอากาศหนาวเย็น มีฤดูหนาวยาวนาน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ต่ำกว่า -10 องศาเซลเซียส 6. - มีพืชพรรณที่ใบมีลักษณะคล้ายเข็มพืชส่วนใหญ่ไม่ผลัดใบ - มีช่วงฤดูหนาวยาวนาน มีฤดูร้อนช่วงสั้น ๆ ประมาณ 2 เดือน 7. ไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ น้ำใต้ผิวดินจับตัวแข็งอยู่ตลอดเวลา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนิด ตัวอย่าง ไบโอม สิ่งมีชีวิต
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉