ชีววิทยา
มัธยมปลาย
เคลียร์แล้ว

#ช่วยหน่อยค่ะต้องส่งวันพฤหัสค่ะ

09:09 น. ตอนที่ 1 แบบปรนัยจํานวน 30 ข้อ คำสั่ง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว 1. สารสังเคราะห์ธรรมชาติคือสารใด ผลการเรียนรู้ ( ข้อ 1) ข้อ 1) ก. ผงซักฟอก ข. น้ำตาลกลูโคส ค. ถุงพลาสติก ง. ไฟเบอร์กลาส 2. ข้อใดเป็นกระบวนการสังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. การทําน้ำแข็ง ข. การทําคอนกรีต ค. การทําขี้ผึ้ง ง. การแยกน้ำด้วยไฟฟ้า 3. ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องของกระบวนการ สังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. กระบวนการสร้างสิ่งประดิษฐ์ สิ่งใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ข. กระบวนการนําสารต่างชนิดมาทํา ปฏิกิริยาเคมีกัน ค. กระบวนการสร้างสารประกอบใหม่ โดยวิธีทางเคมี ง. กระบวนการแยกสารประกอบออก เป็นธาตุอิสระ 4. สิ่งต่อไปนี้ข้อใดเป็นสารสังเคราะห์ธรรมชาติทั้งหมด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. กาวอีพอกซี กาวลาเท็กซ์ ครึ่ง ข. เส้นใยไหม ขี้ผึ้ง น้ำยางพารา ค. ขี้ไต้ ครั่ง ไนลอน ง. สบู่ แผ่นพีวีซี ผงซักฟอก = 5. สารสังเคราะห์ใดเป็นสารสังเคราะห์วิทยาศาสตร์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. ยางพารา ข. นิโคติน ค. เฮโรอีน ง. คาเฟอีน l 6. เสื้อที่ใช้ในการดับเพลิงควรทํามาจากเส้นใยชนิดใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. ใยหิน ข. แก้ว ค. ไนลอน ง. เรยอง 7. มนุษย์เลียนแบบการสังเคราะห์สารธรรมชาติโดยวิธีใด (ผลการเรียนรู้ข้อ 1) 1/1 × ก. ย่อยโมเลกุลใหญ่เป็นโมเลกุลเล็กแล้วนำเอา โมเลกุลเหล่านั้นมารวมเป็นโมเลกุลใหญ่ ข. เริ่มต้นจากวัตถุดิบที่มีโมเลกุลเล็กสังเคราะห์ ให้เป็นโมเลกุลใหญ่ขึ้น ค. ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ ง. ใช้วัตถุดิบเป็นแก๊ส 8. สารสังเคราะห์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ สังเคราะห์แสง คือสารใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 1) ก. แป้ง ข. น้ำตาลกลูโคส ค. เซลลูโลส ง. น้ำตาลทราย 9. สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ เราเรียกว่าอะไร (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. อลิเมอร์ ข. โฮโมเมอร์ ค. พอลิเมอร์ ง. มอนอเมอร์
09:09 น. 10. ข้อใดเป็นพอลิเมอร่ธรรมชาติทั้งหมด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. ลินิน ในลอน เซลลูโลส ข. แป้ง โปรตีน กรดนิวคลีอิก ค. ไคติน ซิลิโคน ไกลโคเจน ง. พีวีซี นีโอพรีน เอทิลีน 11. สารในข้อใดเป็นโฮโมพอลิเมอร์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. ยางเอสปิอา ข. โปรตีน ค. ไนลอน 6, 6 ง, แป้ง 12. สารชนิดใดเป็นพอลิเมอร์ที่พบในธรรมชาติ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) เซลลูโลส ข. พลาสติก ค. เมลามีน ง. เบกาไล 13. สารจากธรรมชาติต่อไปนี้ สารใดจัดเป็น โคพอลิเมอร์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. แป้ง ข. เซลลูโลส ค. ยางธรรมชาติ ง. โปรตีน 14. จากปฏิกิริยา -- *** เอทีลีน + เอทิลีน + เอทิลีน + →→> พอลิเอทิลีน เป็นปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบใด ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. แบบระเหย ข. แบบเติม ค. แบบควบแน่น ง. แบบรวมตัว = 15. จากปฏิกิริยา กลูโคส + กลูโคส + กลูโคส + --> แป้ง + น้ำ เป็นปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. แบบระเทย ข. แบบเติม ค. แบบควบแน่น ง. แบบรวมตัว 1/1 l 16. ข้อความเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชัน แบบควบแน่นข้อใดไม่ถูกต้อง ผลการเรียนรู้ ข้อ 2) ก. มอนอเมอร์ที่เป็นสารตั้งต้นต้องมีหมู่อะตอม ที่ทำปฏิกิริยากันได้อย่างน้อย 2 หมู่ ข. เมื่อเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่นแบบ ควบแน่นจะมีสารโมเลกุลเล็กเกิดขึ้นด้วย / มอนอเมอร่ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนไม่อิ่มตัว ง. ปฏิกิริยาพอลิเมอแบบควบแน่นบางชนิด เกิดขึ้นได้ที่อุณหภูมิห้อง 17. พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดเมื่อได้รับความร้อน จะอ่อนตัว แต่เมื่ออุณหภูมิลดลงจะแข็งตัวได้ เหมือนเดิม (ผลการเรียนรู้ ข้อ 3) ก. โครงสร้างแบบเส้น ข. โครงสร้างแบบกิ่ง ค. โครงสร้างแบบร่างแห ง. โครงสร้างแบบเส้นและแบบกิ่ง × ก. แบบเส้น ข. แบบกิ่ง ค. แบบร่างแห ง. แบบเส้นปูนแบบกิ่ง 18. พลาสติกที่ใช้ทำถ้วยชามทนความร้อนเป็นพอลิเมอร์ ที่มีโครงสร้างแบบใด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 3)
09:09 น. 19. พอลิเมอร์ที่มีโครงสร้างแบบใดเมื่อได้รับความร้อน จะไม่หลอมและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 3) ก. โครงสร้างแบบเส้น ข. โครงสร้างแบบกิ่ง โครงสร้างแบบร่างแห ง. โครงสร้างแบบเส้นและแบบกึ่ง 20. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของพอลิเมอร์ที่มีโครงสร้าง แบบเส้น (ผลการเรียนรู้ ข้อ 3) ก. มีความหนาแน่นสูง ข. ละลายน้ำ ค. จุดหลอมเหลวสูง ง. เป็นของแข็ง 21. ข้อใดเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ ข้อ 3) ก. ลินิน บ. ฝ่าย ค. ไนลอน ง. แป้ง 22. ข้อใดเป็นสมบัติที่ดีของพลาสติก (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. น้ำหนักมาก, ผุกร่อน นํ้าหนักมาก เป็นฉนวน 9. ค. ทนทาน, เป็นฉนวน ง. ทนทาน, ผุกร่อน 23. เกณฑ์ข้อใดใช้ในการแยกพลาสติกออกเป็นประเภท เทอร์มอพลาสติกและพลาติกเทอร์มอเต (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. ความหนาแน่น ข. ความคงทนต่อกรด-เบส ค. การละลายในตัวทําละลายอินทรีย์ + การเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความร้อน = 24. สัญลักษณ์ต่อไปนี้ มีความหมาย อย่างไร (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. พลาสติกรีไซเคิล ประเภทที่ 6 ข. พลาสติกระดับคุณภาพที่ 6 ค. พลาสติกรีไซเคิลมาแล้ว 6 ครั้ง ง. พลาสติกที่มีความทนทานระดับ 6 25. เครื่องใช้ในข้อใดที่ควรทําจากพลาสติกชนิด เทอร์มอเขตเท่านั้น (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. ปลั๊กไฟฟ้า ผ้าปูโต๊ะ ขวดน้ำ ข. ถ้วยน้ำ ถุงมือ ตุ๊กตาเด็กเล่น ค. ถ้วยชามเมลามีน หูกระทะ ปลั๊กไฟฟ้า ง. มือจับเตารีด ถุงพลาสติก ปกหนังสือ 26. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นพฤติกรรมของการนำ พอลิเมอร์ไปใช้ที่ถูกต้องที่สุด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. นางแดงเก็บรวบรวมถ้วยชามประเภท เมลามีน ที่ชำรุดไว้เพื่อการนำกลับไปใช้ใหม่ ข. นกน้อยใช้ถุงเย็นใส่ต้มจืดร้อน ค. นายเขียวหัวตะกร้าไปจ่ายตลาด ง. ทอรุ้งลอยกระทงที่ทำมาจากโฟม 27. ข้อใดเป็นประโยชน์ของพอลิเมอร์สังเคราะห์ (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) 1/1 l ก. ใช้ท่าอวัยวะเทียม ข. ใช้ในด้านศัลยกรรมตกแต่ง ค. ใช้เป็นสารยึดติด เช่น กาว ง. ถูกทุกข้อ 28. ของใช้ต่อไปนี้ ชนิดใดทำด้วยพลาสติกประเภท เทอร์มอเซต (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. มุ่งไนลอน ข. แก้วน้ำพลาสติกใส × ค. ถ้วยเมลามีน ง. ขวดใส่น้ำมันพืช
09:09 น. 29. ในปัจจุบันภาชานะที่ทำด้วยพลาสติกมีขายอยู่ทั่วไป ในราคาไม่แพง มีการออกแบบเป็นภาชนะรูปต่างๆ นำไปใช้ สีสวย แต่พีวีซีไม่เหมาะจะใช้ทำภาชนะ ใส่อาหาร เพราะเหตุใด ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก มอนอเมอร์ของพีวีซีซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง _||| อาจหลุดออกมาปนในอาหาร ข. พีวีซีเมื่อถูกความร้อนจะสลายให้ แก๊สคลอรีนออกมา ค. ในกระบวนการพอลิเมอไรเซชันของพีวีซีนั้น มีการใช้สารที่มีตะกั่วเจือปนรวมอยู่ด้วย ง. สีที่ฉาบพีวีซีจะไม่ติดแน่น และเมื่อสีนี้หลุด ออกจากภาชนะจะเข้าสู่ร่างกายและก่อให้ เกิดมะเร็งได้ 30. ข้อความใดต่อไปนี้ผิด (ผลการเรียนรู้ ข้อ 4) ก. พอลิเอทิลีนเป็นเทอร์มอเซตที่โมเลกุล มีการเชื่อมโยงเป็นร่างแห ไม่สามารถ นํามาหลอมใหม่ได้ ข. ภาชนะเมลามีนสามารถนำมารีไซเคิล หรือหลอมใช้ใหม่ได้ เพื่อลดมลภาวะ ค. พลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นโซ่ตรง จะอ่อนตัวเมื่อได้รับความร้อนและแข็งตัว เมื่อลดอุณหภูมิลง เรียกว่า เทอร์มอพลาสติก ง. เทฟลอนที่ใช้เคลือบภาชนะหุงต้มนั้น เป็นเทอร์มอเซต เนื่องจากทนความร้อน ดีมาก และไม่หลอมเหลว 1/1 ×

คำตอบ

PromotionBanner
ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉