เคมี
มัธยมปลาย

ชาวยหน่อยครับ

6.แก๊สไฮโดรเจน 5 โมล ปริมาตร 8200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ที่ 27 องศาเซลเซียส จะมีความดันบรรยากาศ 7.แก๊สชนิดหนึ่งหนัก 3.20 กรัม มีปริมาตร 2.00 ลูกบาศก์เดซิเมตร ที่ 27 องศาเซลเซียส ความดัน 0.5 atm แก๊สนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด 11.แก๊สไฮโดรเจน 2 โมล แก๊สออกซิเจน 4 โมล และแก๊สฮีเลียม 6 โมล ผสมกันอยู่ในถังปริมาตร 5 ลิตร ที่ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส จงหาความดันรวมและความดันของแก๊สออกซิเจน ตามลำดับ 12. ถ้าผสมแก๊สฮีเลียม 4 กรัม และแก๊สอาร์กอน 8 กรัม ในภาชนะขนาด 10 ลิตร ที่อุณหภูมิ 25 องศา เซลเซียส ความดันของแก๊สผสมเป็นบรรยากาศ (กำหนด มวลอะตอมของ He=4,Ar=40) 13. แก๊สใดมีอัตราการแพร่เป็น 3 เท่าของอัตราการแพร่ของไอน้ำ
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉