สังคมศึกษา
มัธยมต้น

ทำไม่ได้ยากจริงๆ ช่วยหน่อยค่า😭😭😭😭😭

1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อองค์ประกอบของแผนที่ตามหมายเลข พร้อมทั้งบอกความหมาย ความสําคัญของ A แต่ละองค์ประกอบ และตอบคำถามตามที่กำหนดให้ถูกต้อง แผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา มาตร มท คะแน naa insula ม.ค ณ ชาวบ้าน ทรงฟูพาจาโทน M121 - เลือกเขา มอ ด อ โส je 4163 ทะเล ท NO W คําอธิบายสัญลักษณ์ ภูเขา - ภูเขาไฟ ทางนํ้า แหล่งน้ำ คาบสมุทรไอบีเรีย อาจ คล - ระดับความสูง (เมตร) 3.000 2.000 1.000 400 200 0 Projection method ipfistant ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง องค์ประกอบของแผนที่ ทวีปยุโรป ท.ดอร์ กา กราช โ ม า เ ส yliusex บริเวณกึ่งทะเลทรายซาเฮล ขาสักการ พลส จก.th ก ปรับป เขาม นทร ปิกออฟแคปคอร์น า ว ง อ ต เ ล น ดี ก 2908 ต ที่ราบสูงจอส ย 10 1 n.54 3 ที่ราบสูงทิเบีย อาดามา คบอลข่าน A : ย ทบสูติ 2015 Ananas ราบสูง อ 37 ลุ่มนํ้าคองโก Koorn 201 คาบสมุทรยานาโซ บ ก. ด การป 2 กทราย การ N A 500 0 ที่ราบสูงตาร์ฟูร์ +9 ทะเลสา CA Boein มาตราส่วน 1 : 52,000,000 1.000 ทะเลมาก สเตน 97 เทือก.สรา น 30 Y w 4914 ได ทะเลทราย Vajo น บ้าน Mainit 1412 ราคม .... ทวีปเอเซีย ทะเลทราย บ a 4 veruna-564 S ค า บ ล ม า ร อ า ห รั บ A1 2940 ทะเลทรายอาหรับ 1.500 n เส้นหรอ ออฟแคนเซอร์ verwysing 4836 เอธิโอเปีย dinnou 421 TAVUS SERR ทะเลทราย ข่าวล กายสมุทรโซมาเลีย ** สาวเปอร์เซีย Oth Swis 300 Au เส้นศูนย์สูตร มหาสมุท อินเดีย un คอโมโรส attiar 2240 611240 ก มาดากัสการ์ 10 b COPYRIGHT in Akson Tel ACT O J 9 2
ค. หมายเลข ๑ คือ มีความหมาย คือ มีความสำคัญ คือ ๒. หมายเลข ๒ คือ มีความหมาย คือ มีความสำคัญ คือ ๓. หมายเลข ๓ คือ มีความหมาย คือ มีความสำคัญ คือ แผนที่ที่กำหนด คือ แผนที่แสดง ๕. จากแผนที่ สามารถแปลอัตรามาตราส่วนกับพื้นที่จริงได้ว่า คำชี้แจง '

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉