ชีววิทยา
มัธยมปลาย

ขอคำตอบหน่อยค่ะ

1. ฮอร์โมนที่ร่างกายสร้างขึ้นจะถูกส่งแพร่กระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายโดยวิธีใด 2. ฮอร์โมนชนิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนสีตัวของสัตว์เลือดเย็นได้น้อยที่สุด 3. ต่อมหมวกไตส่วนในควบคุมโดยส่วนใด 4. ข้อใดจัดฮอร์โมนจากแหล่งผลิตได้ถูกต้อง ไฮโพทาลามัส TRH แบบฝึกหัดทบทวนบทเรียน Melatonin Oxytocin ACTH ตำาแหน่งของแหล่งผลิตฮอร์โมน ก. อะดรีนาลิน ง. แคลซิโทนิน บริเวณลําคอ Calcitonin Thyroxin Insulin Triiodothyronine บริเวณใต Noradrenalin Glucagon Aldosterone Cortisol 6. ต่อมไร้ท่อชนิดใดไม่ถูกควบคุมโดยตรงจากฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมอง 7. ฮอร์โมนในข้อใดที่ถูกควบคุมแบบ “กลไกย้อนกลับ” โดยฮอร์โมนอื่น 8. ฮอร์โมนในข้อใดสร้างจากนิวโรซีครีทอรี่เซลล์ 9. อัลโดสเตอร์โรนเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากแหล่งใดและทำหน้าที่อะไร 10. ฮอร์โมนต่อไปนี้ให้ผลคล้ายกันยกเว้นคู่ใด 15. 16. ท่อไซฟอน (Siphon) พบในสัตว์ชนิดใด 5. ข้อใดมีความสัมพันธ์กันมากที่สุด ตับ อินซูลิน น้ำดี น้ำย่อย รังไข่ เอสโทรเจน ฟีโรโมน การเจริญของมดลูก พาราทอร์โมน ต่อมหมวกไต กลูกากอน แคลเซียม ต่อมไทรอยด์ ไทรอกซิน ไฮโพทาลามัส ต่อมใต้ สมองส่วนหน้า 11. ฮอร์โมนใดสร้างจากเซลล์ประสาท 12. ต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายคือข้อใด 13. ฮอร์โมนใดมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายน้อยที่สุด 14. ฮอร์โมนชนิดใดบ้างที่มีผลไปเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด แคลซิโทนิน, พาราทอร์โมน กลูกากอน, กลูโคคอร์ติคอยด์ อะดรีนาลิน, นอร์อะดรีนาลิน เอสโทรเจน, โพรเจสเทอโรน ข. คอร์ติซอล จ. อินซูลิน ถ้าต้องการทราบอาการของโรคเบาหวานระยะเริ่มต้นควรใช้วิธีการใดดีที่สุด บริเวณรังไข่ Testosterone Progesterone Androgen Estradiol ค. กลูกากอน
17. สัตว์กลุ่มใดมีหลักการเคลื่อนที่เหมือนกัน กุ้ง สุนัข อะมีบา พารามีเซียม ดาวทะเล ไส้เดือนดิน พลานาเรีย ไส้เดือนดิน 18. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดที่ทำให้กล้ามเนื้อลายหดตัว 19. การทำงานของกล้ามเนื้อแบบ Antagonism พบได้ในสัตว์ชนิดใดบ้าง ข. ไฮดรา ก. พลานาเรีย ค. ดอกไม้ทะเล 20. ขณะแมลงขยับปีกขึ้น มีการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างไร 21. นกที่บินได้ต้องใช้พลังงานมากกว่านกที่บินไม่ได้ นกมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้ร่างกายได้รับออกซิเจน อย่างเพียงพอสำหรับใช้ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารขณะบิน 22. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญที่จะช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำของปลา 23. รยางค์คู่หลังของนกเพนกวินพัฒนาไปมีลักษณะอย่างไรซึ่งช่วยให้เคลื่อนที่ในน้ำได้ดี 24. สัตว์กลุ่มใดมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่มากกว่าสัตว์ในกลุ่มอื่น งู จระเข้ กบ จิงโจ้ สุนัข แมว หมี กระต่าย 25. สัตว์ชนิดใดไม่มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบตัว S 26. โครงกระดูกมีความสำคัญต่อมนุษย์และสัตว์อย่างไร ก. ช่วยให้ร่างกายคงรูปร่างอยู่ได้ ข. เป็นโครงให้กล้ามเนื้อหรือเอ็นมายึดเพื่อการเคลื่อนไหว ค. ป้องกันอวัยวะที่สำคัญ เช่น สมอง ปอด ตับ หัวใจ 27. กระดูกชนิดใดมีเพียง 1 ชิ้นในร่างกาย 28. ข้อใดจัดเป็นกระดูกแกน (Axial skeleton) 29. ข้อต่อบริเวณใดเป็นข้อชนิดที่เคลื่อนไหวไม่ได้ 30. ข้อต่อที่ข้อศอกจัดเป็นข้อต่อแบบใด 31. ข้อต่อบริเวณใดเป็นข้อต่อแบบหมุนรอบแกนเดียวตามยาว 32. โครงสร้างใดช่วยลดแรงเสียดทานของกระดูกบริเวณข้อต่อขณะเคลื่อนไหว 33. การเลื่อนเข้าหากันของเส้นใยโปรตีนในไมโครฟิลาเมนต์ ทำให้เกิดกิจกรรมต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 34. ข้อใดเป็นกล้ามเนื้อโวลันทารี (Voluntary muscle) ข. กล้ามเนื้อเรียบ ค. กล้ามเนื้อหัวใจ ก. กล้ามเนื้อลาย ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับแผนภาพนี้ 35. Z-line +_ /_____| H||||||||||| tttttttttttttt A B ง. ไส้เดือนดิน Z-line 2
ก. เป็นส่วนของกล้ามเนื้อลาย ค. B คือ เส้นใยไมโอซิน 36. การหดตัวของกล้ามเนื้อลายเกี่ยวข้องกับข้อใด ก. แอกทินเลื่อนเข้าหารไมโอซิน ค. ใช้ ATP จากเซลล์กล้ามเนื้อ ข. ไมโอซินเลื่อนเข้าหาแอกทิน ง. ใช้แคลเซียมไอออน 37. เมื่อออกกำลังกายเพิ่มขึ้นมัดกล้ามเนื้อแขนและขาจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อมีจำนวนสิ่งใด เพิ่มขึ้น ก. ไมโทคอนเดรีย ข. เซลล์กล้ามเนื้อ 38. เซลล์กล้ามเนื้อในข้อใดมีไมโทคอนเดรียจำนวนน้อยที่สุด 39. ตำแหน่งใดที่กล้ามเนื้อเฟลกเซอร์หดตัว และเอกซ์เทนเซอร์คลายตัว ข ที่เกิดขึ้นในแต่ละซาร์โคเมียร์ให้ถูกต้อง ข. A คือ เส้นใยแอกทิน ง. A และ B คือ ไมโครทิวบูล Actin ก 40. การทำงานของกล้ามเนื้อแขนข้อใดทำให้แขนเหยียดออก ตอนที่ 2 : ให้นักเรียนศึกษาคำสั่งแล้วตอบคำถามให้สมบูรณ์ 1. จงนำเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดให้ไปเรียงลำดับกลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น A. Myosin binding site เปิด B. Sacoplasmic reticulum a Ca2+ C. Ca2+ เข้าจับ Actin D. Myosin จับกับ Actin E. Actin 2 ฝั่งเคลื่อนเข้าหากัน (กล้ามเนื้อหดตัว) F. ATP ที่เกาะอยู่ที่หัวของ myosin ถูกสลาย เกิดการกระตุ้นจากกระแสประสาท 6. ค ค. เส้นใยฝอย Myosin ลำดับเหตุการณ์ เกิดก่อน เกิดหลัง (4)..... (5).. (6)... (7).... (8)... 3 (9).......... (10)..........
PromotionBanner

คำตอบ

ยังไม่มีคำตอบ

ข้อสงสัยของคุณเคลียร์แล้วหรือยัง?

เมื่อดูคำถามนี้แล้ว
ก็จะเจอคำถามเหล่านี้ด้วย😉